Geef feedback

Missie, Visie en Ambitie

Via Vinci Academy heeft een helder en ambitieus mission statement:
Een toonaangevend instituut voor leren, verbeteren en ontwikkelen van creatief leiderschap en innovatieve professionaliteit binnen onderwijsorganisaties.

Toelichting op het mission statement

Via Vinci Academy bestaat omdat er een vraag is naar praktisch en vernieuwend hoger onderwijs voor onderwijsprofessionals, waarin innovatie, creativiteit en kwaliteit centraal staan.

Onze bestaansreden ligt in bundeling van meerdere ontwikkelingen: de ambitie om naast bestuurs- en managementondersteuning en organisatieontwikkeling opleidingen te ontwikkelen en te exploiteren. Onze opdrachtgevers stellen regelmatig vragen aan ons die tot verbreding van onze dienstverleningsactiviteiten leiden. En als deze bijdragen aan het ultieme doel, namelijk excellent onderwijs voor elke leerling, worden ze binnen Via Vinci Academy gepositioneerd.

Onze identiteit wordt gekenmerkt door samenwerkende, inspirerende mensen binnen een flexibele, kwaliteitsbewuste, resultaatgericht opererende organisatie.
Onze primaire functie: Via Vinci Academy biedt hoger onderwijs, gericht op het verwerven van een erkend postgraduate diploma.

Ons ultieme hoofddoel: Via Vinci Academy is een toonaangevend opleidingsinstituut in Nederland, voor het leren, verbeteren en ontwikkelen van creatief leiderschap en innovatieve professionaliteit.

We bestaan voor onze studenten, onze medewerkers, onze samenwerkingspartners en… voor onszelf. Onze voornaamste stakeholders: studenten, scholen, samenwerkingsverbanden, besturen, bedrijven, overheden, aandeelhouders. We doen wat we doen, omdat we bevlogen zijn om een zinvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van professionals, hun arbeidsorganisaties en de samenleving. 
Door ons wordt voorzien in de fundamentele behoeften aan ontwikkeling, ontplooiing, kennis, verbetering en creatie.

Onze kerncompetenties zijn: opleiden, trainen, onderzoeken en begeleiden.

Visie

Via Vinci Academy ontwikkelt zich inhoudelijk tot een top-instituut voor het leren, verbeteren en ontwikkelen van creatief en ondernemend leiderschap en innovatieve professionaliteit in het onderwijs.
Om daar te komen is het nodig om aan inhoud, uitvoering en accreditaties de allerhoogste eisen te stellen en qua bedrijfsvoering prima samenwerkingsrelaties aan te gaan met gerenommeerde partners.

Ambitie

De ambitieuze droom van Via Vinci Academy: Via Vinci Academy is een toonaangevend opleidingsinstituut voor leren, verbeteren en ontwikkelen van creatief leiderschap en innovatieve professionaliteit. 
In 2020 nemen 5.000 professionals deel aan scholingsactiviteiten van Via Vinci Academy, waarvan 2.000 diplomastudenten. Via Vinci Academy is in dat jaar betrokken bij 10 innovatieve onderzoeksprojecten.
In ons toekomstbeeld, hetgeen we op langere termijn willen bereiken, staat de zingeving van onze activiteiten centraal. Daaraan ontlenen we onze drive om de dingen te doen die we ons hebben voorgenomen:

  • Via Vinci Academy draagt bij aan vergroting van praktisch toepasbare nieuwe inzichten in het onderwijsproces en de onderwijsorganisatie door het uitvoeren van innovatieve opleidingen en onderzoek in en met scholen, onderwijsorganisaties, daaraan gerelateerde organisaties en overheden.
  • Via Vinci Academy draagt daardoor bij aan de optimale ontplooiing van kinderen en jongeren, door het ontwikkelen van de professionaliteit van leraren, schoolleiders en –bestuurders en andere professionals in de onderwijssector en daaraan gerelateerde sectoren.
  • Via Vinci Academy draagt bij aan de vergroting van het welbevinden van onderwijsprofessionals door het tot optimale ontplooiing laten komen van hun talenten.
  • Via Vinci Academy biedt een netwerk van professionals en onderwijsorganisaties die gemotiveerd bezig zijn met de ontwikkeling van zichzelf en hun leef- en werkomgeving.
  • Via Vinci Academy is een betrouwbare samenwerkingspartner van haar opdrachtgevers, andere kennisinstituten, overheden en het bedrijfsleven.
  • Via Vinci Academy biedt een duurzame toegevoegde waarde aan studenten, de samenleving en het leefmilieu, vanuit de principes People, Planet, Profit.

Naamgeving

De naam Via Vinci Academy wijst de 'weg': die van Leonardo da Vinci. Da Vinci was ongetwijfeld een van de grootste iconen uit de geschiedenis: architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, sterrenkundige, natuurkundige, scheikundige, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist. Kortom: een genie! En hij was zijn tijd (15e-16e eeuw) vér vooruit; zijn uitvindingen zijn pas in onze tijd realiseerbaar gebleken. En sommige misschien over enige tijd…

Kernwaarden

De kernwaarden van Via Vinci Academy, zoals ze blijken uit onze activiteiten, zijn:

Creativiteit: het doen ontstaan van nieuwe denk- en werkwijzen, nieuwe organisatievormen en nieuwe bedrijven, nieuwe producten en nieuwe product-/marktcombinaties; eveneens het inventief oplossen van problemen en het brengen van dynamiek in vastgelopen systemen.
Duurzaamheid: het maatschappelijk verantwoord verbeteren van processen, productieprocessen en systemen, het duurzaam ontwikkelen en leren van mensen en organisaties; ook het streven naar behoud van de ecologische diversiteit en de natuurlijke rijkdom van de aarde.
Diversiteit: erkennen dat mensen verschillend zijn; streven naar een rechtvaardige ontwikkeling van mensen, ongeacht hun etnische afkomst, hun levensbeschouwing, geslacht of geaardheid; tevens het stimuleren van het behoud van eigenheid van culturen.
Resultaatgericht: ambities nastreven op hoog niveau, resultaten bereiken op het gebied van effectiviteit van organisaties, efficiency van processen, bedrijfswinst en professionele competentievergroting; maar ook: met bezieling en passie bezig zijn op zo’n manier dat ‘flow’ beleefd wordt welke uitstraalt naar de omgeving.
Ontplooiing: ontwikkeling van de menselijke mogelijkheden op individueel en collectief niveau; de erkenning dat mensen talenten hebben op een breed terrein, waaronder cognitieve, sociale, emotionele, artistieke, spirituele vermogens, welke - geïntegreerd ontwikkeld – mensen krachtig doen ontwikkelen.

Business Principles

Onze business principles zijn die van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: People, Planet, Profit. Wij combineren ons bedrijfsmatig succes met ethische principes en respect voor mensen en voor ons leefmilieu; we laten de samenleving in haar volle breedte profiteren van onze activiteiten. Hierdoor willen wij bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en een duurzame wereld.