Geef feedback
U bevindt zich hier: Home >

Taalexpert

Taalexpert

De post-HBO opleiding ‘Taalexpert’ heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs op ‘expertniveau’. Alle actuele inzichten en ontwikkelingen op het gebied van opbrengstgericht en handelingsgericht werken zitten uiteraard in deze nieuwe opleiding, maar ook recente wetenschap over het breinleren, tweetalig onderwijs en de inzet van multimedia in het taalonderwijs. U werkt tijdens deze opleiding actief aan verbetering van het taalonderwijs in uw groep of school.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Stichting Post HBO
beoordeling
Beoordeling:
7,9
duur
Duur:
1 jaar
omvang
Omvang:
252 SBU, 9 EC
prijs
Prijs:
€ 3.590
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Er is bij onderwijsgevenden in het primair onderwijs grote behoefte aan actuele en verdiepte inzichten over taal-leesdidactiek. Inzichten die verder gaan dan de startbekwaamheid die tijdens de PABO-opleiding wordt bereikt, en die noodzakelijk zijn bij de huidige eisen die we kunnen samenvatten als ‘opbrengstgericht taalonderwijs’ en ‘handelingsgericht taalonderwijs’. Vanuit het streven van iedere school naar de hoogste opbrengsten bij leerlingen en naar ‘passend onderwijs’ zien we dat leerkrachten steeds meer behoefte krijgen aan verdiepte kennis over de lees-/taalontwikkeling van kinderen, de beste didactiek en praktische handvatten voor het omgaan met de uitdagingen van dyslectische kinderen tot en met het goed omgaan met de beter begaafde leerlingen en het inzetten van multimedia bij het lees-/taalonderwijs.

Doelgroep

Leraren in het primair onderwijs vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud

Twee leergangen vormen de rode draad van deze opleiding:

 • Opbrengstgericht taalonderwijs
 • Handelingsgericht taalonderwijs

Daarnaast kiest iedere deelnemer drie modulen uit een aanbod van zes keuzemodulen:

 • Taalonderwijs aan jonge kinderen
 • Dyslexie
 • Tweede taalverwerving
 • Multimedia en taal
 • Creatief taalonderwijs (groep 3 tot en met 8)
 • Opbrengstgericht Engels in het basisonderwijs

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Voor deze opleiding betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning):€ 3.590,-
Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

We adviseren gedurende de opleiding zoveel mogelijk tijd van uw lees-/taalonderwijs te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Dat betekent dat u nog steeds bezig bent met lees-/taalactiviteiten, maar dat u ze anders voorbereidt en anders uitvoert. Daarnaast zal ongeveer 4 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges, worden met een gemiddelde van 1 dag per drie weken ingepland. De totale normstudielast van de opleiding is 252 uur (=9 EC’s) naast de taal-/leeslessen die u in reguliere tijd voorbereidt en uitvoert. De studieperiode kan verspreid worden over één, twee of drie jaar.

Leergang 1: Opbrengstgericht taal-/leesonderwijs

Module 1.1: De leraar doet er toe!

De taalontwikkeling van de leerlingen en de opbrengsten die worden gehaald, worden voor een groot deel bepaald door de kennis over taal en de kwaliteit van de instructie van de leraar!

Module 1.2: Taal in domeinen

Vakinhoudelijk en didactisch bekwaam vergt kennis van alle taalinhouden beschreven in de referentiekaders taal: mondelinge taalvaardigheid (gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid), leesvaardigheid, lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en literaire teksten, schrijfvaardigheid en begrippenlijst en taalverzorging.

Module 1.3: Taal is meer dan een methode; levendig taalbeleid

Hoe kom je ‘boven de methode’ te staan? Waar is het nodig om oefeningen in de methode aan te passen, zodat interactief taalonderwijs meer aan bod komt en de leerstof beter aansluit bij wat de leerlingen moeten leren.

Leergang 2: Handelingsgericht werken met taal-/leesonderwijs

Module 2.1: HGW taalonderwijs op school

In deze module staat de kwaliteit van het taal-/leesonderwijs op school centraal. Hoe wordt de kwaliteit van het taal-/leesonderwijs gemeten? En wat wordt er vervolgens met de gegevens gedaan?

Module 2.2: HGW taalonderwijs in de groep

De taal-/leesontwikkeling bij leerlingen verloopt niet lineair. Hoe en wanneer wordt deze gemeten? En wat wordt er vervolgens met de gegevens gedaan? Het schrijven van een groepsplan wordt ingezet als hulpmiddel bij het organiseren en uitvoeren van gedifferentieerd taal- leesonderwijs in de groep.

Module 2.3: HGW taalonderwijs aan de leerling

Het registeren, verzamelen, analyseren, interpreteren van taalopbrengsten (kwalitatief en kwantitatief) zijn essentieel voor handelingsgericht taal-/leesonderwijs. Van daaruit kunnen – naast groepsplannen - handelingsplannen worden opgesteld en uitgevoerd.

Keuzemodule 1: Het jonge kind en beginnende geletterdheid

Hoe zorg je ervoor dat jonge kinderen al spelend hun taal ontwikkelen? Taalonderwijs wordt in de kleutergroepen vormgegeven door een groot aantal activiteiten: voorlezen, vertellen, het aanbieden van versjes en prentenboeken, kringgesprekken, praatplaten, poppen(kast)spel, taalspelletjes, maar ook in vrij spel, het spelen in (taal)hoeken en door het werken met taal-ontwikkelingsmaterialen.

Keuzemodule 2: Creatief met taal in de groepen 3 tot en met 8

Taalonderwijs is meer dan het volgen van de taalmethode. Taal is overal, de hele dag. Leerlingen leren reflecteren op de taal die ze gebruiken. Dit stimuleert en vergroot de taalvaardigheid van leerlingen. U leert hier ‘boven de methode’ te staan en zelf goed taal-/leesonderwijs vorm te geven.

Keuzemodule 3: Dyslexie

Wat is dyslexie en wat betekent dit voor u als leraar? Dyslexie kan worden onderscheiden van andere leesproblemen. Er gelden specifieke eisen voor de didactiek van taalonderwijs aan leerlingen met dyslexie. U leert leerlingen met dyslexie planmatig begeleiden bij het lees- en spellingonderwijs.

Keuzemodule 4: Nederlands als tweede taal

Op iedere school zitten leerlingen met Nederlands als tweede taal. De leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Hoe beter de school hierbij aansluit, hoe sneller de leerlingen zullen profiteren van het onderwijs op de school.

U leert hoe het onderwijs aan deze leerlingen zo effectief mogelijk wordt.

Keuzemodule 5: Taalonderwijs en multimedia

In het onderwijs worden wij geconfronteerd met leerlingen die enorm handig zijn in het gebruik van die media (en daarin dikwijls voorlopen op de leraar…). Omdat leren en taalontwikkeling elkaar sterk beïnvloeden en omdat lezen en taal vormen van informatieverwerking zijn, is de ontwikkeling van multimediakennis van groot belang voor uw lessen.

Keuzemodule 6: Opbrengstgericht Engels in het basisonderwijs

Een goede vaardigheid in het Engels is essentieel voor uw leerlingen, met name door het gemak dat zij ervan hebben als ze in het voortgezet onderwijs komen. Daarnaast helpt het hen om in de social media, bij games en op vakantie contacten met leeftijdsgenoten te onderhouden.

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Drs. Suzan ter Riele
Drs. Monique Basten
Angelique Kees
Kathleen Moore

De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. Er zijn meerdere startmomenten per jaar.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een diploma dat erkend wordt door Stichting Post-HBO. Daarnaast is deze opleiding valide bevonden door de registercommissie Registerleraar, registratienummer 9PIFNuTE1q.

      

Competenties

U leert de taaldidactiek tot en met expertniveau, met specifieke inhoudelijke kennis over opbrengstgericht lees-/taalonderwijs, handelingsgericht lees-/taalonderwijs en op drie onderwerpen naar keuze.

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding