Geef feedback

Schoolleider Voortgezet Onderwijs Basisbekwaam

Schoolleider Voortgezet Onderwijs Basisbekwaam

Post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma ‘Schoolleider Voortgezet Onderwijs’ op niveau ‘basisbekwaam’, dikwijls ook niveau ‘Leidinggeven I’ genoemd. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement. Geschikt voor verschillende doelgroepen: startende schoolleiders, afdelingscoördinatoren en docenten met ambitie in het schoolmanagement. Praktijkgericht opleidingstraject dat in één jaar kan worden doorlopen

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Schoolleidersregister
beoordeling
Beoordeling:
Nieuw!
duur
Duur:
1 jaar
omvang
Omvang:
434 uur, 15,5 EC
prijs
Prijs:
€ 5.690
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Resultaat

Het voortgezet onderwijs zit in een cultuuromslag; kwaliteit wordt opnieuw gedefinieerd en de uitwerking daarvan binnen de scholen vergt o.a. gedreven leiderschap. De invoering van 21st Century Skills, High Performance Schools, de gevolgen van Passend Onderwijs, samenwerken met Jeugdzorg en Kinderopvang, opbrengstgericht werken, de veranderende positie van ouders en ga zo maar door. De werkzaamheden van mensen in het schoolmanagement zijn dan ook permanent aan verandering onderhevig. Dit vraagt om leidinggevenden die onderzoekend zijn ingesteld, mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben, die leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar steeds beter onderwijs, die in open relatie staan met docenten en met stakeholders buiten de school. Schoolleiders die de professionele cultuur kunnen ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap.

Doelgroep

Startende schoolleiders, afdelingscoördinatoren, ambitieuze docenten, vormen de doelgroep.
Directeuren met veel ervaring adviseren we de ongedeelde schoolleidersopleiding voortgezet onderwijs te volgen.
Voor managers ‘van buiten de sector’ is de opleiding schoolleider zij-instroom de best passende opleiding.

Inhoud

De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Leiderschap:
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Leiderschap
  • Verandermanagement
 • Onderzoek
  • Onderzoek in onderwijs
 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie’
  • De school als maatschappelijke organisatie
  • Onderwijskundig ondernemerschap
 • Waardevol onderwijs
  • Kwaliteitszorg
  • Ouderbetrokkenheid
 • De school als professionele leergemeenschap
  • Naar een professionele cultuur
  • Professionele gespreksvoering

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Startfase  €950,-  
Hoofdfase  €3.790,-  
Afstudeerfase  €950,-
Locatiekosten tweedaagse ‘Leiderschap’: €325,-
Kosten literatuur en e-learning zijn additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur nodig zijn voor zelfstudie per week. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per twee of drie weken ingepland.
De totale normstudielast van de opleiding is ongeveer 434 uur (=15,5 EC’s). Deze tijd kan gespreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

De opleiding kent de volgende fasen:

1. Intakefase: 

We checken of u voldoet aan de toelatingseisen qua opleiding en werkervaring. Indien dat het geval is, wordt een studiecontract opgesteld. Als deze wederzijds ondertekend is en er voldaan is aan de zakelijke voorwaarden, bent u toelaatbaar tot de startfase van de opleiding.

2. Startfase: 

De opleidingsinhouden en –werkwijze worden doorgenomen, eventuele vrijstellingen of aanvullende modulen worden bepaald, er wordt een Persoonlijk Groei Document (PGD) opgesteld op basis van enkele tests en de eigen ambitie en de mogelijkheden binnen de school. De 5 onderdelen van de hoofdfase wordt duidelijk gemaakt, enkele formele eisen worden toegelicht (overeenkomst werkplekleren, toelaatbaarheid afstudeerfase, opbouw portfolio) en de elektronische leeromgeving wordt verkend.
Aan het eind van deze fase zal de examencommissie besluiten over de toelaatbaarheid voor de hoofdfase van de opleiding, o.a. op basis van uw PGD, oordeel docent startfase, overeenkomst werkplekleren.

3. Hoofdfase:
 • Leergang ‘Leiderschap I’’:
  • Verandermanagement: processturing van innovatiemanagement, veranderbereidheid creëren; planmatig veranderen.
  • Tweedaagse training Leiderschap: u kunt mensen meekrijgen, hen motiveren en inspireren, met name voor verbetering en vernieuwing.
  • Persoonlijke effectiviteit: u bent in staat om doeltreffend en doelmatig uw ambitie te realiseren, en daarbij positieve relaties met een diversiteit aan professionals en ouders te onderhouden.
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid: u kent uw kwaliteiten, u weet waar u naartoe wilt en waar u energie van krijgt; ook weet u hoe u uw mentale energie op peil kunt houden.
  • Competenties beroepsprofiel: u heeft aan het eind van de opleiding alle competenties van het beroepsprofiel aangetoond, in het ‘uitvoerend profiel’ of ‘vormgevend profiel’.
 • Leergang ‘Onderzoek’
  • Onderzoek in onderwijs: kritisch en gedegen gebruik maken van bestaand onderzoek (zowel die op de eigen school zijn uitgevoerd als die door externe partijen).
 • Leergang ‘Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie’
  • De school als maatschappelijke onderneming: processen, structuren en systemen, cultuur en schoolklimaat, positionering  en externe relaties.
  • Onderwijskundig ondernemerschap: de ondernemende manager, het opbouwen van een toekomstbestendige organisatie, stakeholdermanagement.
 • Leergang ‘Waarde-vol onderwijs’
  • Kwaliteitszorg: kwaliteitsaspecten van het onderwijs, kwaliteitsborging en –verbetering, kwaliteitssystemen en hun effecten.
  • Ouderbetrokkenheid: communicatie met ouders, hen betrekken bij het onderwijsproces, samenwerken aan doelen.
 • Leergang ‘De school als professionele leergemeenschap’
  • Naar een professionele cultuur: schoolcultuur analyseren en doorontwikkelen, fliw en resultaatgerichtheid bewerkstelligen, cultuurbeïnvloeding vanuit leiderschap en betrokkenheid.
  • Professionele gespreksvoering: diverse gesprekken uit de gesprekkencyclus, motiverende gesprekvoering, communicatieprincipes en -praktijk.
4. Afstudeerfase:

Zodra u aan alle eisen van de hoofdfase voldoet, beslist de examencommissie over uw toelaatbaarheid tot de afstudeerfase. Daarin wordt een portfolio-analyse en –beoordeling uitgevoerd, waarbij we een competentiecheck doen aan de hand van het beroepsprofiel: welke competenties heeft u aangetoond?
In de ‘Proeve van bekwaamheid’ houdt u een eindpresentatie voor de afstudeercommissie en volgt een beoordelend gesprek. Daarna kan overgegaan worden tot afronding in de vorm van: slotbeoordeling en diplomering!

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame professionals, die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring. De modulen, onderzoeksbegeleiding en studiebegeleiding worden verzorgd door een team dat samengesteld is uit professionals uit verschillende disciplines.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een diploma ‘Schoolleider Voortgezet Onderwijs’ op niveau ‘basisbekwaam’.
De geïntegreerde opleiding (basis- + vakbekwaam) is in 2017 getoetst en erkend door de Stichting Post-HBO.
Deze opleiding vormt tevens één kwart van de Master Innovation & Leadership in Education, die in oktober 2018 door de NVAO positief beoordeeld is. Voor het eventueel doorstuderen tot masterniveau is dit een belangrijk gegeven. U heeft in dat geval al een deel van die master afgerond.

                

Doorstuderen

Het portfolio dat opgebouwd wordt tijdens de opleiding – afhankelijk van de kwaliteit van het geleverde werk - is uitermate geschikt om in te dienen bij de toelatingscommissie voor een aansluitende opleiding ‘Schoolleider Voortgezet Onderwijs’ op niveau vakbekwaam (dit is halverwege de Master Innovation & Leadership in Education).

Competenties

Bij het diploma wordt een competentielijst verstrekt, waarop wordt aangegeven dat de volledige lijst met competenties, behorende bij het ‘Beroepsprofiel’ is aangetoond, en in welk profiel (uitvoerend, vormgevend, strategisch).

Inschrijfmogelijkheden
Utrecht
05-09-2019
Aanmelden voor 29-08-2019
Breda
10-09-2019
Aanmelden voor 03-09-2019
Zwolle
10-09-2019
Aanmelden voor 03-09-2019
Rotterdam
10-09-2019
Aanmelden voor 03-09-2019
Hoofddorp
11-09-2019
Aanmelden voor 04-09-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding