Geef feedback

Schoolleider Voortgezet Onderwijs

Schoolleider Voortgezet Onderwijs

De post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma ‘Schoolleider Voortgezet Onderwijs’, dat een registerdiploma oplevert bij de stichting Post-HBO, en afgestemd is op het Beroepsprofiel zoals door de VO-raad wordt erkend. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement. Gedifferentieerd aanbod voor verschillende doelgroepen: ervaren schoolleiders, beginners, zij-instromers. Flexibele opleidingstrajecten die in één, anderhalf of twee jaar kunnen worden doorlopen.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Schoolleidersregister
beoordeling
Beoordeling:
8,4
duur
Duur:
1,5 jaar
omvang
Omvang:
924 SBU, 33 EC
prijs
Prijs:
€ 10.490
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Het management in het voortgezet onderwijs is zeer pluriform: verschillende organisatievormen hebben geleid tot een grote diversiteit aan functies en bijbehorende takenpakketten. In de meeste situaties is wel een tendens waar te nemen dat het zakelijk management bestuurlijk wordt opgepakt, waardoor schoolleiders meer focus kunnen leggen op het onderwijsproces, het leiden van het docententeam en het positioneren van de school in de omgeving.
Op het gebied van het primaire proces is er veel gaande. De invoering van 21st Century Skills, High Performance Schools, Passend Onderwijs, opbrengstgericht werken en ga zo maar door. Dit vraagt om schoolleiders die onderzoekend zijn ingesteld, mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben, die leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar een excellente school, die in open relatie staan met hun omgeving, hun school duurzaam positioneren en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep

Schoolleiders zoals directeuren en afdelings-/unitleiders die reeds leiding geven aan een school voor voortgezet onderwijs vormen de doelgroep.
Mensen die zo’n functie ambiëren vanuit een doorgroeiambitie, of als manager ‘van buiten de sector’, volgen vooraf of tijdens deze opleiding aanvullende modulen.

Inhoud

De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Persoonlijk leiderschap:
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Leiderschap
  • Verandermanagement
 • Onderzoek
  • Praktijkgericht onderzoek
  • Wet- en regelgeving
  • Onderwijsfinanciën
 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie’
  • Onderwijskundig ondernemerschap
  • Strategisch management
  • Onderwijsmarketing
 • Waardevol onderwijs
  • De High Performance Organisatie
  • 21st Century Skills
  • Ouders als partner
 • De school als professionele leergemeenschap
  • HRM in het onderwijs
  • De professionele leergemeenschap
  • Schoolcultuur

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Startfase  €950,-  
Hoofdfase  €8.590,-    
Afstudeerfase  €950,-
Additioneel: locatiekosten tweedaagse ‘Leiderschap’ ( €325,-) en studieboeken.
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur nodig zijn voor zelfstudie per week. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per twee of drie weken ingepland. De totale normstudielast van de opleiding is 924 uur (=33 EC’s). Deze tijd kan gespreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

Het normale traject duurt inclusief start- en afstudeerfase, anderhalf jaar. Als u wilt verkorten tot een studieperiode van één jaar, is dat te doen door deelname van enkele bijeenkomsten in een andere studiegroep. Zo is het ook mogelijk om – zonder additionele kosten – de lesbijeenkomsten uit te smeren over een langere periode door deelname van een of meerdere leergangen in een andere lesgroep; de maximale studieduur bedraagt in dat geval twee jaar. Zowel versnelling als vertraging dient vooraf aangevraagd en goedgekeurd te worden en wordt genoteerd in een bijlage bij de studieovereenkomst.

De opleiding kent de volgende fasen:

1. Intakefase: 

We checken of u voldoet aan de toelatingseisen qua opleiding en werkervaring. Indien dat het geval is, wordt een studiecontract opgesteld. Als deze wederzijds ondertekend is en er voldaan is aan de zakelijke voorwaarden, bent u toelaatbaar tot de startfase van de opleiding.

2. Startfase: 

De opleidingsinhouden en –werkwijze worden doorgenomen, eventuele vrijstellingen of aanvullende modulen worden bepaald, er wordt een POP opgesteld op basis van enkele tests en de eigen ambitie, de organisatie van de 5 onderdelen van de hoofdfase wordt duidelijk gemaakt, enkele formele eisen worden toegelicht (overeenkomst werkplekleren, toelaatbaarheid afstudeerfase, opbouw portfolio) en de elektronische leeromgeving wordt verkend. Aan het eind van deze fase volgt een studieadvies (eventueel voor een andere opleiding) en dient de examencommissie te besluiten over de toelaatbaarheid voor de hoofdfase van de opleiding, o.a. op basis van uw POP, oordeel docent startfase, overeenkomst werkplekleren.

3. Hoofdfase:
 • Leergang ‘Persoonlijk leiderschap’:
  • Competenties beroepsprofiel: u heeft aan het eind van de opleiding alle competenties van het beroepsprofiel aangetoond, minimaal op ‘operationeel niveau’.
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid: u kent uw kwaliteiten, u weet waar u naartoe wilt en waar u energie van krijgt; ook weet u hoe u uw mentale energie op peil kunt houden.
  • Persoonlijke effectiviteit: u bent in staat om doeltreffend en doelmatig uw ambitie te realiseren, en daarbij positieve relaties met een diversiteit aan professionals en ouders te onderhouden.
  • Leiderschap: u kunt mensen meekrijgen, hen motiveren en inspireren, met name voor verbetering en vernieuwing.
  • Verandermanagement: processturing van innovatiemanagement, veranderbereidheid creëren; planmatig veranderen.
 • Leergang ‘Onderzoek’
  • Onderzoeksvaardigheden: u leert vaardigheden voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek op post-HBO niveau.
  • Praktijkgericht onderzoek: u voert zelfstandig drie deelonderzoeken uit op basis van de drie leergangen.
  • Wet- en regelgeving: u voert onderzoek uit in relevante wet- en regelgeving, naar aanleiding van actuele thema’s en vraagstukken op school- en bestuursniveau.
  • Onderwijsfinanciën: u voert onderzoek uit naar de mogelijkheden om het financieel presteren van de school te verbeteren, binnen de kaders van de bestuurlijke AO&IC.
 • Leergang ‘Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie’
  • Onderwijskundig ondernemerschap: de ondernemende manager, het opbouwen van een toekomstbestendige organisatie, stakeholdermanagement, ouders als partner, het MFC.
  • Strategisch management: TQM-onderzoek, strategisch plan en tactische vertaling, schoolplan, scenarioplanning; monitoring en sturing realisatie strategische doelen.
  • Onderwijsmarketing: schoolpositionering, het identiteitsdocument en identiteitsmarketing, communicatie en PR.
 • Leergang ‘Waarde-vol onderwijs’
  • De High Performance Organisatie: de excellente school, opbrengstgericht werken, toegevoegde waarde leveren, HPS en HPO.
  • 21st Century Skills: onderwijs en multimedia, samenwerkings- en onderzoekscompetenties van leerlingen, coachingsvaardigheden van leraren, visiegestuurd werken.
  • Ouders als partner: communicatie met ouders, hen betrekken bij het onderwijsproces, samenwerken aan opvoedkundige doelen.
 • Leergang ‘De school als professionele leergemeenschap’
  • HRM in het onderwijs: strategisch personeelsbeleid, vitaliteit en professionaliteit, omgaan met diversiteit van functies, leeftijdsbewust personeelsbeleid.
  • De professionele leergemeenschap: teamleren en het leren van professionals, resultaatverantwoordelijke teams, werken met leerteams.
  • Schoolcultuur: analyse van de schoolcultuur, flow en resultaatgerichtheid bewerkstelligen, cultuurbeïnvloeding vanuit leiderschap en betrokkenheid.
4. Afstudeerfase:

Zodra u aan alle eisen van de hoofdfase voldoet, beslist de examencommissie over uw toelaatbaarheid tot de afstudeerfase. Daarin wordt een portfolio-analyse en –beoordeling uitgevoerd, waarbij we een competentiecheck doen aan de hand van het beroepsprofiel: welke competenties heeft u aangetoond op operationeel niveau, danwel op vormgevend of strategisch niveau?
Na een eindpresentatie voor de afstudeercommissie kan overgegaan worden tot afronding in de vorm van: slotbeoordeling door de examencommissie en diplomering!

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame professionals, die als (gast-)docent, trainer of praktijkbegeleider beschikt over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring. De modulen, masterclasses, onderzoeksbegeleiding, persoonlijke of praktijkbegeleiding worden verzorgd door:

 • Prof. Dr. Jeff Gaspersz
 • Prof. Dr. Dolf van den Berg
 • Dr. Henk Doeleman
 • Dr. Joost Vos
 • Drs. Bert Peene
 • Drs. Suzan ter Riele
 • Drs. Odette Bunnik
 • Drs. Sofie de Vos
 • Jur Rensema
 • Angelique Kees
 • Petra de Jager

De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Den Haag/Delft, Hellevoetsluis, Hoofddorp, Middelburg en Zwolle.
Er zijn meerdere startmomenten per jaar.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een erkend registerdiploma dat gecertificeerd is door de Stichting Post-HBO.

                

Doorstuderen

Het portfolio dat opgebouwd wordt tijdens de opleiding is – afhankelijk van de kwaliteit van het geleverde werk – uitermate geschikt om te gebruiken bij het doorstuderen in het tweede deel van de splinternieuwe Master Innovation & Leadership in Education, welke in één of anderhalf jaar kan worden afgerond, aangezien u na de schoolleidersopleiding al halverwege deze Masteropleiding bent. Voor nadere informatie, klik door naar de Master Innovation & Leadership in Education.

Competenties

Bij het diploma wordt een competentielijst verstrekt, waarop wordt aangegeven dat de volledige lijst met competenties, behorende bij het ‘Beroepsprofiel’ is aangetoond, en op welk niveau (uitvoerend, vormgevend, strategisch).

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding