Geef feedback

Schoolleider Primair Onderwijs

Schoolleider Primair Onderwijs

Erkende schoolleidersopleiding voor het primair onderwijs

De post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’, dat erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO). Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement. Gedifferentieerd aanbod voor verschillende doelgroepen: ervaren schoolleiders, beginners, zij-instromers. Flexibele opleidingstrajecten die in één, anderhalf of twee jaar kunnen worden doorlopen.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Schoolleidersregister
beoordeling
Beoordeling:
8,7
duur
Duur:
1,5 jaar
omvang
Omvang:
924 SBU, 33 EC
prijs
Prijs:
€ 10.490
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat
Folder

Het primair onderwijs is voortdurend in beweging. De invoering van 21st Century Skills, High Performance Schools, Passend Onderwijs, samenwerken met Jeugdzorg en Kinderopvang, opbrengstgericht werken en ga zo maar door. De werkzaamheden van de schoolleider zijn dan ook permanent aan verandering onderhevig. Dit vraagt om schoolleiders die onderzoekend zijn ingesteld, mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben, die leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar een excellente school, die in open relatie staan met hun omgeving en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep

Er zijn verschillende leerroutes voor diverse doelgroepen. Kijk tot welke doelgroep u behoort:

 1. Startende of pas gestarte schoolleider: u volgt de gehele opleiding zoals in de studiegids aangegeven.
 2. Schoolleider in het bezit van een erkende diploma op niveau ‘Basisbekwaam’: u volgt het traject ‘Van Basisbekwaam naar vakbekwaam’
 3. Zij-instromende schoolleider (manager van buiten de sector): parallel aan de opleiding volgt u de module ‘De kunst van het lesgeven’
 4. Leerkracht of bouwcoördinator zonder middenmanagement-opleiding: u volgt de opleiding waarbij u de opdrachten in het ‘uitvoerend profiel’ maakt, die horen bij specifieke doelen gericht op het uitvoerend leiderschap onder eindverantwoordelijkheid van een directeur.
 5. Zeer ervaren directeur met afgeronde professionaliseringstrajecten: verschillende maatwerktrajecten mogelijk, zoals een integraal schoolontwikkelingstraject
 6. SPO na SBO: er worden enkele vrijstellingen verstrekt als u recentelijk de verkorte opleiding SPO bij het SBO heeft gevolgd

Inhoud

De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Persoonlijk leiderschap:
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Leiderschap
  • Verandermanagement
 • Onderzoek
  • Onderzoeksvaardigheden
  • Praktijkgericht onderzoek
  • Onderwijsfinanciën
 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie’
  • De school als maatschappelijke organisatie
  • Onderwijskundig ondernemerschap
  • Duurzame meerwaardecreatie in het onderwijs
  • Van visie, missie, kernwaarden en ambitie naar waardecreatie
 • Waardevol onderwijs
  • Kwaliteitszorg
  • Ouders als educatieve partner
  • De 21st Century Skills
  • De High Performance Organisatie
 • De school als professionele leergemeenschap
  • Leidinggeven aan teams
  • Professionele gespreksvoering
  • Onderwijsprofessionals, professionaliteit en professionalisering
  • Naar een professionele cultuur

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Startfase  €950,-  
Hoofdfase  €8.590,-  
Afstudeerfase  €950,-
Additioneel: locatiekosten tweedaagse ‘Leiderschap’ ( €325,-) en studieboeken.
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur nodig zijn voor zelfstudie per week. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per twee of drie weken ingepland. 
De totale normstudielast van de opleiding is 924 uur (=33 EC’s). Deze tijd kan gespreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

Het normale traject duurt inclusief start- en afstudeerfase, anderhalf jaar. Als u wilt verkorten tot een studieperiode van één jaar, is dat te doen door deelname van enkele bijeenkomsten in een andere studiegroep. Zo is het ook mogelijk om – zonder additionele kosten – de lesbijeenkomsten uit te smeren over een langere periode door deelname van een of meerdere leergangen in een andere lesgroep; de maximale studieduur bedraagt in dat geval twee jaar. Zowel versnelling als vertraging dient vooraf aangevraagd en goedgekeurd te worden en wordt genoteerd in een bijlage bij de studieovereenkomst.

De opleiding kent de volgende fasen:

 1. Intakefase:
  We checken of u voldoet aan de toelatingseisen qua opleiding en werkervaring. Indien dat het geval is, wordt een studiecontract opgesteld. Als deze wederzijds ondertekend is en er voldaan is aan de zakelijke voorwaarden, bent u toelaatbaar tot de startfase van de opleiding.
 2. Startfase:
  De opleidingsinhouden en –werkwijze worden doorgenomen, eventuele vrijstellingen of aanvullende modulen worden bepaald, er wordt een POP opgesteld op basis van enkele tests en de eigen ambitie, de organisatie van de 5 onderdelen van de hoofdfase wordt duidelijk gemaakt, enkele formele eisen worden toegelicht (overeenkomst werkplekleren, toelaatbaarheid afstudeerfase, opbouw portfolio) en de elektronische leeromgeving wordt verkend.
  Aan het eind van deze fase volgt een studieadvies (eventueel voor een andere opleiding) en dient de examencommissie te besluiten over de toelaatbaarheid voor de hoofdfase van de opleiding, o.a. op basis van uw POP, oordeel docent startfase, overeenkomst werkplekleren.
 3. Hoofdfase:
  • Leergang ‘Persoonlijk leiderschap’
   • Competenties beroepsprofiel: u heeft aan het eind van de opleiding alle competenties van het beroepsprofiel aangetoond, in het ‘uitvoerend’ of het ‘vormgevend’ profiel.
   • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid: u kent uw kwaliteiten, u weet waar u naartoe wilt en waar u energie van krijgt; ook weet u hoe u uw mentale energie op peil kunt houden.
   • Persoonlijke effectiviteit: u bent in staat om doeltreffend en doelmatig uw ambitie te realiseren, en daarbij positieve relaties met een diversiteit aan professionals en ouders te onderhouden.
   • Leiderschap: u kunt mensen meekrijgen, hen motiveren en inspireren, met name voor verbetering en vernieuwing.
   • Verandermanagement: processturing van innovatiemanagement, veranderbereidheid creëren; planmatig veranderen.
  • Leergang ‘Onderzoek’
   • Onderzoeksvaardigheden: u leert vaardigheden voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek op post-HBO niveau.
   • Praktijkgericht onderzoek: u voert zelfstandig twee deelonderzoeken uit op basis van een eigen keuze uit onderwerpen uit de leergangen.
   • Onderwijsfinanciën: u voert onderzoek uit naar de mogelijkheden om het financieel presteren van de school te verbeteren, binnen de kaders van de bestuurlijke AO&IC.
  • Leergang ‘Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie’
   • De school als maatschappelijke organisatie: processen, structuren en systemen, cultuur en klimaat, positionering en externe relaties
   • Onderwijskundig ondernemerschap: de ondernemende manager, het opbouwen van een toekomstbestendige organisatie, stakeholdermanagement, ouders als partner, het MFC.
   • Duurzame meerwaardecreatie in het onderwijs: maatschappelijk ondernemende scholen; visie, missie, kernwaarden en ambitie.
   • Van visie, missie, kernwaarden en ambitie naar waardecreatie: onderwijsmarketing, BSA.
  • Leergang ‘Waarde-vol onderwijs’
   • Kwaliteitszorg: kwaliteitsaspecten van het onderwijs, kwaliteitsborging en –verbetering, kwaliteitssystemen en hun effecten.
   • Ouders als educatieve partner: communicatie met ouders, hen betrekken bij het onderwijsproces, samenwerken aan opvoedkundige doelen.
   • De 21st Century Skills: onderwijs en multimedia, samenwerkings- en onderzoekscompetenties van leerlingen, coachingsvaardigheden van leraren, visiegestuurd werken.
   • De High Performance Organisatie: de excellente school, opbrengstgericht werken, toegevoegde waarde leveren, HPS en HPO.
  • Leergang ‘De school als professionele leergemeenschap’
   • Leidinggeven aan teams: teamontwikkelingsmodel, organisatiedynamica, teamleiderschap.
   • Professionele gespreksvoering: diverse gesprekken uit de gesprekkencyclus, STAR-methode, communicatie.
   • (Onderwijs)Professionals, professionaliteit en professionalisering: professionals en professionaliteit, professionele identiteit, capacity building (het leren van professionals)
   • Naar een professionele cultuur: schoolcultuur analyseren en doorontwikkelen, flow en resultaatgerichtheid bewerkstelligen, cultuurbeïnvloeding vanuit leiderschap en betrokkenheid.
 4. Afstudeerfase:
  Zodra u aan alle eisen van de hoofdfase voldoet, beslist de examencommissie over uw toelaatbaarheid tot de afstudeerfase. Daarin wordt een portfolio-analyse en –beoordeling uitgevoerd, waarbij we een competentiecheck doen aan de hand van het beroepsprofiel: welke competenties heeft u aangetoond in het uitvoerend profiel, danwel het vormgevend of strategisch profiel?
  Na een Proeve van Bekwaamheid voor de afstudeercommissie kan overgegaan worden tot afronding in de vorm van: slotbeoordeling en diplomering!

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame professionals, die als (gast-)docent, trainer of praktijkbegeleider beschikt over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring. De modulen, onderzoeksbegeleiding en studiebegeleiding worden verzorgd door:

 • Dr. Henk Doeleman
 • Dr. Joost Vos
 • Drs. Bert Peene
 • Drs. Peter Peene
 • Drs. Suzan ter Riele
 • Drs. Martine van Metelen
 • Drs. Odette Bunnik
 • Drs. Tatiana Bastiaanse
 • Drs. Sofie de Vos
 • Jur Rensema
 • Angelique Kees
 • Petra de Jager

De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Den Haag, Hoofddorp, Middelburg, Utrecht en Zwolle. 
Er zijn meerdere startmomenten per jaar.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een diploma dat erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs op niveau ‘vakbekwaam’. De opleidingsversie die start voor nieuwe studenten vanaf 1 augustus 2014 heeft op 3 juli een audit gehad door een onafhankelijke visitatiecommissie die goedgekeurd is door SRPO. De visitatiecommissie heeft een positieve beoordeling gegeven aan de kwaliteit van de opleiding. De Commissie Certificering van het SRPO heeft in september 2014 het advies van de toetsingscommissie overgenomen in de formele besluitvorming. Dat betekende voor deze opleiding dat op drie van de 15 indicatoren een voldoende resultaat is bereikt, en dat maar liefst 12 van de 15 indicatoren de beoordeling ‘goed’ kregen!
De opleiding is tevens erkend door de Stichting Post-HBO en valide bevonden door de registercommissie Registerleraar, registratienummer jhchimuPik.

                

Doorstuderen

Het portfolio dat opgebouwd wordt tijdens de opleiding is – afhankelijk van de kwaliteit van het geleverde werk – uitermate geschikt om te gebruiken bij het doorstuderen in het tweede deel van de splinternieuwe Master Innovation & Leadership in Education, welke in één of anderhalf jaar kan worden afgerond, aangezien u na de schoolleidersopleiding al halverwege deze Masteropleiding bent. Voor nadere informatie, klik door naar de Master Innovation & Leadership in Education.

Competenties

Bij het diploma wordt een competentielijst verstrekt, waarop wordt aangegeven dat de volledige lijst met competenties, behorende bij het ‘Beroepsprofiel’ is aangetoond, en op welk niveau (uitvoerend, vormgevend, strategisch).

 

Inschrijfmogelijkheden

29-01-2020
Aanmelden voor 22-01-2020
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding