Geef feedback

Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam

Upgrade traject tot het erkende diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ op niveau ‘vakbekwaam’ voor iedereen die reeds een diploma heeft verworven op niveau ‘basisbekwaam’ bij Via Vinci Academy (onze opleiding ‘Middenmanagement’) of bij een ander opleidingsinstituut (zoals de diploma’s ‘Leidinggeven 1’ of ‘Basisbekwaam’).

Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement. Een deel van de opleiding is verplicht voor iedereen, zoals de leergang ‘Persoonlijk Leiderschap’ en de leergang ‘Onderzoek’. Daarnaast legt u eigen accenten op grond van uw specifieke vooropleiding, werksituatie en ambitie.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Schoolleidersregister
beoordeling
Beoordeling:
8,6
duur
Duur:
1,5 jaar
omvang
Omvang:
448 SBU, 16 EC
prijs
Prijs:
€ 5.970
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat
Folder

Schoolleiders die reeds in het bezit zijn van een diploma op het niveau ‘basisbekwaam’ weten wat een schitterend maar tevens veeleisend beroep ze hebben in het leiding geven aan een school. Daarom is het goed om jezelf verder te ontwikkelen tot het niveau ‘vakbekwaam’. Immers, de ontwikkelingen staan niet stil: de invoering van 21st Century Skills, High Performance Schools, Passend Onderwijs, samenwerken met Jeugdzorg en Kinderopvang, opbrengstgericht werken en ga zo maar door. De werkzaamheden van de schoolleider zijn dan ook permanent aan verandering onderhevig. Dit vraagt om schoolleiders die onderzoekend zijn ingesteld, mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben, die leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar een excellente school, die in open relatie staan met hun omgeving en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep

Schoolleiders zoals directeuren en locatieleiders die reeds leiding geven aan een school voor primair onderwijs en tevens in het bezit zijn van een erkend diploma op niveau ‘basisbekwaam’, vormen de doelgroep.
Mensen die zo’n functie ambiëren vanuit een doorgroeiambitie, volgen vooraf of tijdens deze opleiding aanvullende modulen.

Inhoud

De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Persoonlijk leiderschap:
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Leiderschap
  • Verandermanagement
 • Onderzoek
  • Onderzoeksvaardigheden (facultatief, indien uw basisbekwaam-opleiding op dit vlak niet toereikend was)
  • Praktijkgericht onderzoek (u maakt hier een keuze uit een van de onderwerpen van de leergangen)
 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie’
  • Duurzame meerwaardecreatie in het onderwijs
  • Van visie, missie, kernwaarden en ambitie naar waardecreatie
 • Waardevol onderwijs
  • De 21st Century Skills
  • De High Performance Organisatie
 • De school als professionele leergemeenschap
  • Onderwijsprofessionals, professionaliteit en professionalisering
  • Naar een professionele cultuur

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Startfase  €950,-  
Hoofdfase  €4.070,-  
Afstudeerfase  €950,-
Additioneel: locatiekosten tweedaagse ‘Leiderschap’ ( €325,-) indien u het diploma SPO Basisbekwaam bij een andere aanbieder heeft behaald en studieboeken.
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal per week ongeveer 5 uur nodig zijn voor zelfstudie. U volgt – naast de intervisie en begeleidingsgesprekken – 9 lesdagen.
De totale normstudielast van de opleiding is 448 uur (=16 EC’s). Deze tijd kan gespreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

Het normale traject duurt inclusief start- en afstudeerfase, anderhalf jaar. Als u wilt verkorten tot een studieperiode van één jaar, is dat te doen door deelname van enkele bijeenkomsten in een andere studiegroep. Zo is het ook mogelijk om – zonder additionele kosten – de lesbijeenkomsten uit te smeren over een langere periode door deelname van een of meerdere leergangen in een andere lesgroep; de maximale studieduur bedraagt in dat geval twee jaar. Zowel versnelling als vertraging dient vooraf aangevraagd en goedgekeurd te worden en wordt genoteerd in een bijlage bij de studieovereenkomst.

De opleiding kent de volgende fasen:

 1. Intakefase:
  We checken in een intakegesprek of u voldoet aan de toelatingseisen qua opleiding en werkervaring. Ook bekijken we welke keuzemodulen en eventuele additionele activiteiten wenselijk zijn.
  Daarna wordt een studiecontract opgesteld. U levert een POP aan en een leerwerkplekovereenkomst. Als alles voldoet aan de gestelde voorwaarden, bent u toelaatbaar tot de hoofdfase van de opleiding.
 2. Hoofdfase:
  • Leergang ‘Persoonlijk leiderschap’ (verplicht onderdeel)
   • Competenties beroepsprofiel: u heeft aan het eind van de opleiding alle competenties van het beroepsprofiel aangetoond, in het ‘vormgevend’ of ‘strategisch’ profiel.
   • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid: u kent uw kwaliteiten, u weet waar u naartoe wilt en waar u energie van krijgt; ook weet u hoe u uw mentale energie op peil kunt houden.
   • Persoonlijke effectiviteit: u bent in staat om doeltreffend en doelmatig uw ambitie te realiseren, en daarbij positieve relaties met een diversiteit aan professionals en ouders te onderhouden.
   • Leiderschap: u kunt mensen meekrijgen, hen motiveren en inspireren, met name voor verbetering en vernieuwing.
   • Indien u het diploma ‘SPO Basisbekwaam’ bij een andere aanbieder heeft behaald, volgt u bij ons ook nog de tweedaagse module ‘Persoonlijk leiderschap’ aangezien de inhoud van die module niet bij andere schoolleidersopleidingen wordt aangeboden en voor onze opleiding zeer relevant is 
  • Leergang ‘Onderzoek’ (verplicht onderdeel)
   • Onderzoeksvaardigheden: u leert vaardigheden voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek op post-HBO niveau.
   • Praktijkgericht onderzoek: u voert zelfstandig één deelonderzoek uit op basis van een eigen keuze uit onderwerpen uit de leergangen.
  • ​Leergang ‘Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie’
   • Duurzame meerwaardecreatie in het onderwijs: maatschappelijk ondernemende scholen; visie, missie, kernwaarden en ambitie.
   • Van visie, missie, kernwaarden en ambitie naar waardecreatie: onderwijsmarketing, BSA.
  • Leergang ‘Waarde-vol onderwijs’
   • De 21st Century Skills: onderwijs en multimedia, samenwerkings- en onderzoekscompetenties van leerlingen, coachingsvaardigheden van leraren, visiegestuurd werken.
   • De High Performance Organisatie: de excellente school, opbrengstgericht werken, toegevoegde waarde leveren, HPS en HPO.
  • Leergang ‘De school als professionele leergemeenschap’
   • (Onderwijs)Professionals, professionaliteit en professionalisering: professionals en professionaliteit, professionele identiteit, capacity building (het leren van professionals)
   • Naar een professionele cultuur: schoolcultuur analyseren en doorontwikkelen, flow en resultaatgerichtheid bewerkstelligen, cultuurbeïnvloeding vanuit leiderschap en betrokkenheid.
 3. Afstudeerfase:
  Zodra u aan alle eisen van de hoofdfase voldoet, beslist de examencommissie over uw toelaatbaarheid tot de afstudeerfase. Daarin wordt een portfolio-analyse en –beoordeling uitgevoerd, waarbij we een competentiecheck doen aan de hand van het beroepsprofiel: welke competenties heeft u aangetoond in het vormgevend of strategisch profiel?
  Na een Proeve van Bekwaamheid voor de afstudeercommissie kan overgegaan worden tot afronding in de vorm van: slotbeoordeling en diplomering!

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame professionals, die als (gast-)docent, trainer of praktijkbegeleider beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring. De modulen, onderzoeksbegeleiding en studiebegeleiding worden verzorgd door:

 • Dr. Henk Doeleman
 • Dr. Joost Vos
 • Drs. Bert Peene
 • Drs. Peter Peene
 • Drs. Suzan ter Riele
 • Drs. Martine van Metelen
 • Drs. Odette Bunnik
 • Drs. Tatiana Bastiaanse
 • Drs. Sofie de Vos
 • Jur Rensema
 • Angelique Kees
 • Petra de Jager

De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Den Haag, Hoofddorp, Middelburg, Utrecht en Zwolle. 

Er zijn meerdere startmomenten per jaar.

Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een diploma dat erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs op niveau ‘vakbekwaam’. De opleidingsversie die start voor nieuwe studenten vanaf 1 augustus 2014 heeft op 3 juli een audit gehad door een onafhankelijke visitatiecommissie die goedgekeurd is door SRPO. De visitatiecommissie heeft een positieve beoordeling gegeven aan de kwaliteit van de opleiding. De Commissie Certificering van het SRPO heeft in september 2014 het advies van de toetsingscommissie overgenomen in de formele besluitvorming. Dat betekende voor deze opleiding dat op drie van de 15 indicatoren een voldoende resultaat is bereikt, en dat maar liefst 12 van de 15 indicatoren de beoordeling ‘goed’ kregen!
De opleiding is tevens erkend door de Stichting Post-HBO.

                

Doorstuderen

Het portfolio dat opgebouwd wordt tijdens de opleiding is – afhankelijk van de kwaliteit van het geleverde werk – uitermate geschikt om te gebruiken bij het doorstuderen in het tweede deel van de splinternieuwe Master Innovation & Leadership in Education, welke in één of anderhalf jaar kan worden afgerond, aangezien u na de schoolleidersopleiding al halverwege deze Masteropleiding bent. Voor nadere informatie, klik door naar de Master Innovation & Leadership in Education.

Competenties

Bij het diploma wordt een competentielijst verstrekt, waarop wordt aangegeven dat de volledige lijst met competenties, behorende bij het ‘Beroepsprofiel’ is aangetoond, en op welk niveau (uitvoerend, vormgevend, strategisch).

 

Inschrijfmogelijkheden
Utrecht
05-09-2019
Aanmelden voor 29-08-2019
Zwolle
10-09-2019
Aanmelden voor 03-09-2019
Rotterdam
10-09-2019
Aanmelden voor 03-09-2019
Breda
10-09-2019
Aanmelden voor 03-09-2019
Hoofddorp
11-09-2019
Aanmelden voor 04-09-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding