Geef feedback

Professional Trainer

Professional Trainer

De post-HBO opleiding ‘Professional Trainer’ heeft tot doel begeleiders, adviseurs, trainers en (intern) opleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van professioneel trainen van onderwijsprofessionals. Onder ‘trainen’ verstaan we hier het continuüm van instrueren, presenteren, doceren, tot en met het begeleiden van individuele en groepsactiviteiten. Deze competenties kunnen in iedere sector die gekenmerkt wordt door een professionele cultuur toegepast worden, maar – gezien de gebruikte casuïstiek - zeker in het onderwijs.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Stichting Post HBO
beoordeling
Beoordeling:
8,1
duur
Duur:
1 jaar
omvang
Omvang:
224 SBU, 8 EC
prijs
Prijs:
€ 3.090
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Het vak van professioneel trainer van professionals is boeiend en veeleisend. Omdat veel professionals het kenmerk hebben dat ze het liever zelf leren dan dat hen iets aangeleerd mag worden. Ook omdat een trainer behendig en effectief moet kunnen omspringen met de veelheid aan werk- en instructievormen die er zijn, en daarbij zowel de doelen van de training als de ontwikkeling van de deelnemers moet nastreven. En niet in de laatste plaats omdat de trainer merkt dat hij als persoon zeer betrokken is in het trainingsproces.
Trainen is meer dan een vaardigheid van de deelnemers vergroten. Ook al vraagt men om ‘praktijknabijheid’, toch moet de nodige aandacht besteed worden aan het eigen werkconcept, aan relevante wetenschap in de vorm van kennis, inzicht, modellen e.d. De professie van de trainer wordt op de proef gesteld als het gaat om de verbinding tussen theorie en praktisch handelen: hoe doe je dit als er duidelijke (opleidings-)doelen zijn, met inachtneming van de persoonlijke competenties en persoonlijkheid van iedere deelnemer?

Doelgroep

Trainers en (intern) opleiders vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders, zorgcoördinatoren, ambulant begeleiders, docenten, adviseurs en anderen die regelmatig training geven aan professionals, zijn welkom.

Inhoud

U leert in deze opleiding de competenties om professioneel trainingen en opleiding te geven aan onderwijsprofessionals. De belangrijkste doelen van de opleiding zijn:

 • inzicht in kenmerken van het leren van volwassenen en meer in het bijzonder van professionals
 • verschillende trainingsactiviteiten kunnen kiezen en effectief kunnen inzetten: doceren, presenteren, instrueren, leergesprekken leiden, workshop leiden, vaardigheidstraining leiden, individuele en groepsverwerking begeleiden
 • een eigen stijl van trainen ontwikkelen en zo verbinding met deelnemers aangaan
 • strategieën en modellen voor opbouw van trainingen en leergangen
 • werken met elektronische leeromgevingen
 • weerstanden van deelnemers herkennen, duiden en ombuigen
 • sturing geven aan de groepsontwikkeling tijdens een serie trainingen / opleiding

De opleiding werkt met een POP op grond van een competentie-analyse met 360 graden feedback vragenlijst, een drijfverenonderzoek en een persoonlijk intakegesprek.

Daarna volgen 8 leerthema’s:

 1. Leerthema Het leerproces van jezelf als trainer
 2. Leerthema Verbinden
 3. Leerthema Leiden en volgen
 4. Leerthema Waarnemen
 5. Leerthema Inzicht geven
 6. Leerthema Vaardigheden vergroten
 7. Leerthema Interveniëren
 8. Leerthema Een training ontwerpen

Twee rode draden lopen door de opleiding heen: 

 • Werkplekleren
 • Persoonlijke competentieontwikkeling

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Voor deze opleiding betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning):€ 3.090,-
Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

De trainingen worden met een gemiddelde van 1 dag per drie weken ingepland. Daarnaast zal ongeveer 4 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De totale normstudielast van de opleiding is 224 uur studiebelastingsuren (= 8 EC’s).

Er wordt tijdens de opleiding gewerkt met een POP, die – voorafgaand aan de modulen - op grond van een competentie-analyse met 360 graden feedback vragenlijst, een drijfverenonderzoek en een persoonlijk intakegesprek wordt opgesteld.

De acht modulen zijn:

Module 1: Het leerproces van jezelf als trainer

Wanneer ben je een professionele trainer? Wat is die professie en hoe word je een top-trainer? Wat is het activiteiten-continuüm van de trainer? Veel trainers hebben behoefte aan uitdaging op het vlak van professionele ontwikkeling, anders wordt het al gauw een ‘kunstje doen’, waar deelnemers meteen doorheen prikken en weinig waardering voor hebben. U leert het belangrijkste over:

 • Het competentieprofiel van de trainer (zelfreflectie vooraf en criterium gericht interview)
 • Leren van rolmodellen (vooraf lezen en actie op zetten: collegiale consultatie)
 • Niveaus van leren en veranderen (interactief college)
 • Eigen visie en opvattingen ten opzichte van trainen (dialoog)
 • Het activiteiten-continuüm van de trainer: van presenteren, doceren, leiden tot begeleiden (interactief college)

Workshop: Hoe positioneer je jezelf in de training? (je ‘personal brand’)

Module 2: Verbinden

De basis van succesvol trainen wordt gevormd door de verbinding die trainers leggen: met zichzelf, met de deelnemers individueel, met de deelnemers als groep, met de omgeving, met de onderwerpen of leerstof. De verbinding met individuele deelnemers en met de groep bepaalt in hoge mate de waardering van de groep voor de trainer en is dus een belangrijke succesfactor. U leert het belangrijkste over:

 • De noodzaak van de verbinding (dialoog)
 • Psychologie van de interactie en de verbinding (interactief college)
 • Behoeften en waarden van professionals (interactief college)
 • Persoonlijke manieren om de verbinding tot stand te brengen (training)

Workshop: een relatie opbouwen met (potentiële) deelnemers en van daaruit stappen zetten in het ontwerpproces van je training

Module 3: Leiden en volgen

Trainers willen dat er beweging en ontwikkeling komt. Ze zetten de groep in beweging. Ze doen dat door de groep te leiden en te volgen. Daarbij gelden principes als ‘autoriteit opbouwen en afbouwen’, ‘intimiteit vergroten en wederkerigheid inbouwen’. U leert het belangrijkste over:

 • Omgaan met autoriteit van jezelf en van de opdracht(-gever), maar ook de autonomie van de deelnemers (dialoog)
 • Intimiteit vergroten en weer afbouwen (training)
 • De essentie van voorbeeldgedrag (interactief college)
 • Noodzaak van het kennen van de inhoudelijke uitdaging, ‘boven de stof staan’ (interactief college)
 • Wederkerigheid inbouwen (training)

Workshop: niveau van voorbereiding op een bepaalde inhoud of vaardigheid

Module 4: Waarnemen

Een trainer kijkt continu naar wat er speelt bij de groep en de deelnemers. Wat speelt er, zijn er (leer-) belemmeringen, leerkansen en gaat de ontwikkeling vooruit? U leert het belangrijkste over:

 • Observatietechnieken (training)
 • Interpreteren van observaties (training)
 • Waarnemingspsychologie (interactief college)

Workshop: ontwikkelingsbehoeften inventariseren en bespreekbaar maken vanuit eigen observaties, en vandaar de deelnemers (weer) in een flow brengen

Module 5: Inzicht geven

Om leerdoelen te halen, is er inzicht nodig. Dat gebeurt meestal in werkvormen die ‘college’ genoemd worden. Er zijn echter nogal wat verschillende manieren om tot inzicht te komen. U leert het belangrijkste over:

 • Het verschil tussen doceren, presenteren, instrueren (dialoog)
 • Verschillende vormen van het inbouwen van interactiviteit tijdens het inzicht geven (interactief college)
 • Verschillende manieren van inzicht vergroten tijdens een training (interactief college)
 • Het gebruik van de leercyclus van Kolb (training)

Workshop: een interactief college opbouwen, uitvoeren en observeren

Module 6: Vaardigheden vergroten

Vaardigheidstrainingen kunnen niet los gezien worden van inzicht verschaffende trainingen. Als we het nu wel ontrafelen, zien we dat er andere regels gelden bij vaardigheidstrainingen ten opzichte van inzicht verwerving. Werk je met het intrainen van deelvaardigheden of alleen met geïntegreerde vaardigheden? Wat is de relatie met werkplekleren en hoe begeleid je dat? Hoe kun je spelvormen inzetten bij vaardigheidsvergroting? U leert het belangrijkste over:

 • Theorie van vaardigheidsontwikkeling (interactief college)
 • Vormen van vaardigheidsvergroting in trainingen (training)
 • De relatie training – werkplekleren (interactief college)

Workshop: doe-activiteiten en spelvormen voor volwassenen kiezen, gebruiken en evalueren

Module 7: Interveniëren

Als een training stokt, moet het proces opnieuw op gang gebracht worden. Omgaan met weerstanden en onderbrekingen. Stimuleren van de motivatie tot leren. U leert het belangrijkste over:

 • Weerstanden (interactief college)
 • Motivatietheorieën (interactief college)
 • Omgaan met weerstanden (training)
 • Motivatie vergroten (training)

Workshop: overtuigend overkomen in het groepsproces als er weerstanden zichtbaar worden

Module 8: Een training ontwerpen

Tijdens de intake zijn de behoeften van de opdrachtgever duidelijk en worden de leerdoelen gesteld. Daarna zal de trainer aan de slag moeten met het uitdenken van activiteiten en het ontwerpen van een programma. De talloze keuzen die dan gemaakt moeten worden, vereisen een goed inzicht in de kracht en effecten van verschillende soorten trainingsactiviteiten, maar ook van het trainingsproces als totaliteit: hoe bereik je het gewenste eindresultaat? U leert het belangrijkste over:

 • Samenvatting van voorgaande onderdelen en de strategische inzet ervan in een ontwikkelingstraject (leergesprek)
 • De keuze van materialen en media bij het ontwerpen van trainingen (workshop)

Workshop: a-la-minute een traject op hoofdlijnen ontwerpen en daarbij alternatieven kunnen aandragen met hun opbrengstverwachting

Twee rode draden lopen door de opleiding heen: 

 • Werkplekleren: op basis van de leerthema’s worden praktijkopdrachten uitgevoerd.
 • Persoonlijke competentieontwikkeling: iedere deelnemer krijgt persoonlijke coaching op basis van de POP. Aan het eind van de opleiding wordt opnieuw de 360 graden feedback uitgevoerd, als mede-bewijs dat de competenties zijn ontwikkeld.

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Drs. Peter Peene
Margreet Pols
Angelique Kees

De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. Er zijn meerdere startmomenten per jaar.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een registerdiploma ‘Professional Trainer’ dat erkend wordt door de Stichting Post-HBO.

Competenties

U verwerft competenties op het gebied van het trainen en opleiden van onderwijsprofessionals. Een uitgebreide competentielijst is opgenomen in de studiegids.

Inschrijfmogelijkheden
Utrecht
11-11-2019
Aanmelden voor 04-11-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding