Geef feedback

Intern Begeleider

Intern Begeleider

De post-HBO opleiding Intern Begeleider (IB) is een zeer praktijkgerichte opleiding die op onze jarenlange ervaring met IB / ZC- opleidingen is doorontwikkeld. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van (passend) onderwijs, excellente scholen en de gevolgen van de transitie Jeugdzorg. De opleiding werkt volgens de, door de Landelijke Beroepsgroep Intern Begeleiders, landelijk vastgestelde Beroepsstandaard van de Intern Begeleider in relatie tot de veranderende rol van de intern begeleider in de toekomst. Flexibele opleidingstrajecten die in één, anderhalf of twee jaar kunnen worden doorlopen.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Stichting Post HBO
beoordeling
Beoordeling:
8,0
duur
Duur:
1 jaar
omvang
Omvang:
672 SBU, 24 EC
prijs
Prijs:
€ 4.950
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Het onderwijs vraagt de allerhoogste professionaliteit op het gebied van ondersteuning van het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen. En daarbij: de manier waarop omgegaan wordt met de actuele ontwikkelingen op het gebied van de invoering Passend onderwijs, samenwerking met Jeugdzorg en Kinderopvang, opbrengstgericht werken, handelingsgericht werken, de veranderende verhouding tussen ouders en school en ga zo maar door. De werkzaamheden van de IB-er zijn dan ook permanent aan verandering onderhevig. Dit vraagt om professionals die onderzoekend zijn ingesteld, mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben, die mede leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar een excellente school, die in open relatie staan met hun omgeving en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep

Beginnende en ervaren Intern Begeleiders. Leraren die de functie ambiëren en in de gelegenheid zijn om minimaal twee dagen per week werkplekopdrachten uit te voeren als IB-er zijn ook welkom.

Inhoud

De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Module 1: De intern begeleider als spil in het onderwijs
 • Module 2: De IB-er in de school en haar omgeving
 • Module 3: Beleid en verandermanagement
 • Module 4: Diagnostisch handelen
 • Module 5: Effectief onderwijs en (coachen op) de vaardigheden van de leraar
 • Module 6: Basistechnieken communiceren (incl. motivatie en weerstand)
 • Module 7: Coachen van leraren
 • Module 8: Coachen van teams
 • Begeleiding van de ontwikkeling van uw competenties als IB-er
 • Onderzoeksvaardigheden

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Hoofdfase: € 4.360,-
Afstudeerfase: € 590,-
Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

NB: Voor de differentiatietrajecten gelden aparte prijzen.

Studiebelasting

We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per twee of drie weken ingepland. De totale normstudielast van de opleiding is 672 uur (=24 EC’s). Deze tijd kan verspreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

De opleiding kent de volgende fasen:

1. Intakefase:

We checken of u voldoet aan de toelatingseisen qua opleiding en werkervaring. Indien dat het geval is, wordt een studiecontract opgesteld.
U maakt op uw school afspraken met een zelf gekozen vaste feedbackgever en laat de werkplekovereenkomst ondertekenen en levert deze in bij het secretariaat van Via Vinci Academy.

U maakt de waarden-, drijfveren- en motivatietest, evenals de leerstijltest, u vult een zelfreflectievragenlijst in en laat een 360-graden feedback instrument invullen.
Daarna volgt een persoonlijk consultatiegesprek met een adviseur-begeleider over de resultaten die uit de tests komen.

2. De hoofdfase:

De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Module 1: De intern begeleider als spil in het onderwijs
 • Module 2: De IB-er in de school en haar omgeving
 • Module 3: Beleid en verandermanagement
 • Module 4: Diagnostisch handelen
 • Module 5: Effectief onderwijs en (coachen op) de vaardigheden van de leraar
 • Module 6: Basistechnieken communiceren (incl. motivatie en weerstand)
 • Module 7: Coachen van leraren
 • Module 8: Coachen van teams
 • Begeleiding van de ontwikkeling van uw competenties als IB-er
 • Onderzoeksvaardigheden

Tijdens de opleiding wordt u begeleid bij de ontwikkeling van uw competenties als IB-er en volgt u intervisie.
Daarnaast neemt u deel aan de leergang Onderzoek waarbij u onderzoeksmatig leert kijken en handelen en dit kunt toepassen in de modulewerkstukken.

3. Afstudeerfase:

Zodra u aan alle eisen van de hoofdfase voldoet, beslist de examencommissie over uw toelaatbaarheid tot de afstudeerfase. Daarin wordt een portfolio-analyse en –beoordeling uitgevoerd, waarbij we een competentiecheck doen aan de hand van het beroepsprofiel.

Na de Proeve van Bekwaamheid met de afstudeercommissie kan overgegaan worden tot afronding in de vorm van: slotbeoordeling door de examencommissie en diplomering!

 

Meer info hoofdfase

 

Module 1 De intern begeleider als spil in het onderwijs

De IB/ZC-er heeft een belangrijke rol als het gaat over de onderwijs- en opvoedingsondersteuning. Mede ook door het Passend Onderwijs krijgt u te maken met een veranderende populatie. Daarnaast de blijvende didactische  veranderingen en vernieuwde inzichten als ook de wet- en regelgeving spelen een belangrijke rol in het alledaagse werk van de IB/ZC-er. Dat vraagt een nauwe samenwerking met alle betrokkenen zoals ouders, leraren, het samenwerkingsverband en andere externe partijen. Van belang is om goed inzicht te hebben in de beroepscompetenties volgens de landelijke maatstaven en de diverse rollen die u te vervullen heeft.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Competenties van de IB-er volgens de landelijke maatstaven.
 • Persoonlijke competenties
 • Leerstijlen van Kolb
 • Reflectiecirkel van Korthagen
 • Wet- en regelgeving
 • De attitude van de IB-er

Tijdens deze module leert u:

 1. wat het profiel en de taak/functieomschrijving is van de IB-er
 2. wat de vereiste competenties daarbij zijn
 3. uzelf te positioneren in de rol van IB-er
 4. uzelf in beeld te brengen op o.a. leerstijl, motivatie en drijfveren
 5. cyclisch te reflecteren volgens het model van Korthagen

Module 2 De IB-er in de school in haar omgeving

Er heeft de afgelopen jaren een transformatie plaatsgevonden als het gaat over de plaats en rol van de school, het onderwijslandschap verandert! Scholen kunnen zich ten opzichte van elkaar profileren in het onderwijsaanbod, in leerlingprestaties of in ondersteuning die zij aan speciale groepen kunnen bieden. Het ontstaan van het integraal kindcentrum, de herpositionering van de samenwerkingsverbanden, de rol van ouders maar zeker ook het onderwijs van de toekomst in de 21e eeuw zijn voorbeelden hiervan.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Onderwijs- en zorgstructuren
 • Visie op zorg
 • Vormgeven aan passend onderwijs waarbij aan bod komen:
  • Het samenwerkingsverband
  • Schoolondersteuningsprofiel en arrangementen
  • Samenwerking met gemeente, kindcentra e.a.
 • Educatief partnerschap
 • Handelingsgerichtheid op samenwerking en ontwikkeling
 • Trends en laatste ontwikkelingen

Tijdens deze module leert u:

 1. welke zorgstructuren er zijn en hoe deze opgezet zijn voor de eigen school
 2. een visie op zorg te formuleren
 3. hoe de organisatie en verantwoordelijkheden van het samenwerkingverband zijn georganiseerd en uw rol hierin als IB-er
 4. zowel kennis te nemen van de  inhoud als het praktiseren van het  schoolondersteuningsprofiel en arrangementen
 5. optimaal kansen te creëren in de samenwerking met partners
 6. wat de effectieve rol van ouders is op de ontwikkeling van het kind en hoe deze in te zetten

Module 3 Beleid en verandermanagement

De school is onderhevig aan ontwikkelingen en stuurt ook zelf veranderingen aan. Wanneer dit veranderingen in de onderwijsondersteuning betreft, heeft u als IB-er een belangrijke taak te vervullen. Dit beleid vertalen naar de eigen praktijksituatie alsook het gehele veranderingsproces waarbij voorbereiden, coördineren en in teamverband uitvoeren van innovaties betreffende de integrale kwaliteitszorg en verbetering onderdeel zijn.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Verandermanagement en veranderkundige modellen
 • Veranderbereidheid
 • Weerstand en motivatie
 • SWOT-analyse
 • Kwaliteitszorg, LVS, de rol van inspectie op zorg en ondersteuning

Tijdens deze module leert u:

 1. inzicht te krijgen in veranderingsprocessen en veranderbereidheid van het team
 2. wat de kritische succesfactoren voor een succesvol verandertraject zijn
 3. een plan van aanpak te schrijven en dit succesvol te implementeren
 4. een sterkte-zwakte analyse te maken op onderwijsinhoudelijk gebied
 5. motivatie en weerstand te herkennen en op te interveniëren

Module 4 Diagnostisch handelen

Voor het aanpakken van problemen op school en in het gezin wordt er veel van u verwacht als IB-er. Op grond van de analyse van o.a. signaaltoetsen, observaties en diagnostische gesprekken wordt bepaald of en bij welke leerling verder onderzoek nodig is. Als Intern Begeleider bent u nauw betrokken bij dit diagnostisch onderzoek en het mede voorbereiden daarvan. Ook is in veel gevallen de IB-er degene die alle activiteiten rond het onderzoek coördineert, waaronder het overleg met alle betrokkenen. Tijdens deze module krijgt u inzicht in diverse diagnostische instrumenten en werkt u aan een sturende en onderzoekende houding t.a.v. het signaleren en analyseren van gedrag en leert u kijken vanuit het oogpunt van gedragsmodificatie.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Handelingsgericht werken
 • Handelingsgerichte diagnostiek
 • De 1-zorgroute
 • Diagnostische instrumenten
 • Observatie en interventies

Tijdens deze module leert u:

 1. de basisprincipes van HGW en HGD
 2. analyseren en interpreteren van resultaten en gegevens van leerlingen (op individueel niveau, groepsniveau als ook op groepsniveau m.b.v. o.a. trendanalyses)
 3. hoe hier op de verschillende niveaus (leerling-groep-school en bovenschools) invulling aan te geven
 4. de functie en werking van diverse diagnostische instrumenten en hoe dit in te zetten
 5. te observeren op leerling- en leraarniveau vanuit een gerichte zorgbehoefte
 6. de leraar te adviseren en te begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van groepsplannen en handelingsplannen

Module 5 Effectief onderwijs en (coachen op) de vaardigheden van de leraar

De rol van de leraar is cruciaal bij het vormgeven van goed onderwijs. ‘Het gaat om de leerling, het draait om de leraar!’ Belangrijk is dat de leraar de juiste kennis en vaardigheden bezit om Passend onderwijs te geven. Leraren zullen gemotiveerd moeten zijn en zichzelf in staat moeten voelen om Passend onderwijs te kunnen geven. U als IB-er kunt daarbij een belangrijke bijdrage leveren.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Krachtig leren (Marzano)
 • Visible Learning (Hattie)
 • Instructiemodellen (IGDI/DIM)
 • De reflectieve leraar
 • De 5 rollen van de leraar
 • Klassenmanagement
 • Pedagogisch en didactisch handelen
 • Observatie m.b.v. kijkwijzers

Tijdens deze module leert u:

 1. wanneer er sprake is van ‘leren’ bij kinderen
 2. de succesfactoren van effectieve instructie
 3. de effecten op prestaties
 4. doelgericht het leraar handelen te observeren
 5. een doelgerichte kijkwijzer op te stellen
 6. op leraarniveau en schoolniveau professionalisering van de leraar te ondersteunen
 7. de kwaliteitszorg in de klas bij de leraar te brengen

Module 6 Basistechnieken communiceren

Als u veel werk wilt verzetten en u heeft weinig tijd, wilt u graag efficiënt en effectief uw werk oppakken. Dat geldt ook voor de (vele) gesprekken die u als IB-er wilt en moet voeren: gesprekken met leraren, met de directie, met ouders, met ketenpartners. Dat betekent dat sterke communicatieve vaardigheden enorm bijdragen aan het realiseren van doelen.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Herkennen van drijfveren van de ander in gesprekken
 • Hanteren van drijfveren van uzelf in tweegesprekken
 • Planmatig voorbereiden van diverse IB-gesprekken
 • Communicatiestijlen tactisch variëren op basis van herkenning van drijfveren van uw gesprekspartner
 • Effectief feedback geven en ontvangen
 • Oplossingsgerichte gespreksvoering
 • Omgaan met invloed en macht

Tijdens deze module leert u:

 • één-op-één gesprekken en vergaderingen voorbereiden
 • feedback geven en ontvangen
 • gesprekspartners en -situaties inschatten qua behoeften en verwachtingen
 • uw communicatiestijl aanpassen aan de situatie en aan de persoon
 • oplossingsgerichte gesprekken voeren
 • vergaderingen leiden
 • presentatietechnieken
 • beïnvloedingsvaardigheden

Module 7 Coachen van leraren

De grootste verandering in de afgelopen jaren in het vak van intern begeleider is wel te vinden in de manier waarop met collega’s wordt omgegaan. In toenemende mate is de IB-er een coach van leraren geworden, op het gebied van omgaan met leer- en gedragsproblemen. Omdat het accent ook verschuift naar preventief en duurzaam coachen, is de IB-er steeds meer aan het coachen op het terrein van de vaardigheden van de leraren: klassenmanagement, pedagogische tact en instructiekwaliteit.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Analyseren van uw rol binnen uw team en de randvoorwaarden voor coaching
 • Openheid in communicatie met collega’s
 • Hanteren van weerstand: werken met intrinsieke motivatie en draagvlak
 • Dramadriehoek.
 • Motiverende gespreksvoering
 • Roos van Leary
 • Intermenselijke gedragingen volgens Ferdinand Cuvelier
 • Vergaderen volgens Edward de Bono

Tijdens deze module leert u:

 1. een individueel coachingsplan opstellen en uitvoeren
 2. werken met het GROW-model

Module 8 Coachen van teams

De meeste scholen komen uit een fase waarin de samenwerking werd vormgegeven door een voelbare ‘familiecultuur’. Met name door de invoering van opbrengstgericht werken en door andere bestuurs- en managementopvattingen en nieuwe toezichtkaders zijn de teams opgeschoven naar meer resultaatgerichtheid. Om vervolgens toe te groeien naar een effectief team dat kenmerken vertoont van een ‘professionele leergemeenschap’.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Analyseren van uw rol binnen uw team en de randvoorwaarden voor teamcoaching
 • Openheid in communicatie in het team
 • De professionele leergemeenschap
 • Teamculturen (beïnvloeden)
 • Vergaderen volgens Edward de Bono.

Tijdens deze module leert u:

 1. een teamcultuuranalyse uitvoeren
 2. een teamcoachingsplan opstellen en uitvoeren

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Angelique Kees
Drs. Suzan ter Riele
Margreet Pols

De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. Er zijn meerdere startmomenten per jaar.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een diploma dat erkend wordt door Stichting Post-HBO. Daarnaast is deze opleiding valide bevonden door de registercommissie Registerleraar, registratienummer 37WjK6N6TA.

      

Inschrijfmogelijkheden
Breda
12-09-2019
Aanmelden voor 05-09-2019
Hoofddorp
13-09-2019
Aanmelden voor 06-09-2019
Zwolle
19-09-2019
Aanmelden voor 12-09-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding