Geef feedback

Gedragsexpert

Gedragsexpert

De Post-HBO opleiding ‘Gedragsexpert’ heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van professioneel omgaan met gedragsproblemen op school. Kennis en inzichten die u nodig heeft om beter te kunnen omgaan met kinderen die dergelijke gedragsproblemen vertonen, en om goed hierover te kunnen communiceren met ouders.

U werkt tijdens deze opleiding actief aan het verbeteren van het welbevinden van de betreffende leerlingen, van de klasgenoten en van uzelf, door meer inzicht te krijgen in de achtergronden van bijzonder gedrag en in effectieve manieren om daarmee om te gaan.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Stichting Post HBO
beoordeling
Beoordeling:
8,4
duur
Duur:
1 jaar
omvang
Omvang:
280 SBU, 10 EC
prijs
Prijs:
€ 3.190
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

De invoering van Passend Onderwijs zorgt ervoor dat van leraren in het regulier onderwijs meer wordt gevraagd op het gebied van het omgaan met gedragsproblematiek. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat ze een nieuwe ondersteuningsstructuur opbouwen, die dikwijls kort wordt aangeduid als de ‘1-Zorgroute’. Daarbinnen komt er in toenemende mate expertise de scholen binnen, met name op het gebied van gedragsproblematiek. Dat is erg noodzakelijk, want de toename van de stroom leerlingen naar het cluster 4 onderwijs moet teruggedrongen worden. En, niet onbelangrijk, het welbevinden van leraar en leerling kan enorm verbeteren als de leraar zich competent weet op dit lastige aspect van zijn vak.

Doelgroep

Leraren vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders en zorgcoördinatoren zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft.

Het programma is geschreven voor heterogene doelgroepen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Indien nodig wordt leeftijdsspecifiek gedifferentieerd, zodat professionals uit deze verschillende subsectoren zichzelf en hun doelgroep herkennen in de voorbeelden en thematieken.

Inhoud 

U leert in deze opleiding gedragsproblemen signaleren, herkennen, en effectief aanpakken. De belangrijkste doelen van de opleiding:

 • signaleren en herkennen van gedragsproblemen
 • de kenmerken van de meest voorkomende stoornissen
 • kennis en vaardigheden in aanpak gedragsproblemen
 • handelingsgericht werken: s.e.o.-handelingsplannen en s.e.o.-groepsplannen
 • groepsprocessen in de klas ombuigen naar een positief leerklimaat
 • met ouders samenwerken aan gedragsverandering
 • multidisciplinair werken, melden en verwijzen

Indien de opleiding incompany wordt verzorgd, worden deze thema’s en voorbeelden geheel afgestemd op de eigen schoolsoort.

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Voor deze opleiding betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning): € 3.190,-
Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

We adviseren een halve dag per week structureel te besteden aan de opleiding; dit is inclusief verwerkingsopdrachten op de werkplek. De totale studielast van de opleiding bedraagt 280 uur (= 10 EC’s).

Module 1: Groepsplan gedrag

 

U leert het belangrijkste over:

 • Handelingsgericht werken en het stellen van concrete en toetsbare doelen.
 • Preventie van probleemgedrag.
 • Leraarvaardigheden, klassenmanagement en pedagogisch klimaat.
 • Het in stand houden van een positief klassenklimaat en aansluiten bij de fase van de groepsvorming.
 • Sociaal-emotioneel leren.

Omvang: 2 dagdelen college / training, e-learning, literatuur, verwerkingsopdracht.

 

Module 2: Hechting en ontwikkelingspsychologie

 

U leert het belangrijkste over:

 • Hechtingstheorieën en vormen van problematische hechting.
 • Gedragskenmerken van kinderen en jeugdigen met hechtingsstoornissen, interventietechnieken en omgang.
 • Ontwikkelingsfasen. Wat is ontwikkeling en welke fasen worden beschreven vanuit het perspectief van Freud, Erickson en Piaget?
 • De ontwikkeling van de persoonlijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van de moraliteit.
 • Dimensies in verschillende opvoedingsstijlen en de mogelijke effecten op gedrag.
 • Mogelijke tekorten in de opvoeding en belemmeringen in het gezin voor een gezonde ontwikkeling.
 • Systeemtheorie.

Omvang: 2 dagdelen college / training, e-learning, literatuur, verwerkingsopdracht.

 

Module 3: Gedragsmodificatie en intervisie

 

U leert het belangrijkste over:

 • Instrumentele conditionering, straffen en belonen.
 • Negeren.
 • De kracht van het compliment.
 • Gedragsfunctie-analyse en Positive Behavior Support.

Omvang: 2 dagdelen college / training, e-learning, literatuur, verwerkingsopdracht.

 

Module 4: Het agressieve kind

 

U leert het belangrijkste over:

 • Aanpak agressief gedrag en eigen weerbaarheid van de leraar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van agressie en hoe u hierop kunt reageren. Ook de eigen reactie en emoties komen aan bod.
 • Kenmerken en differentiaaldiagnostiek van de oppositionele opstandige gedragsstoornis, de temperament-disregulatie met dysforie en de antisociale gedragsstoornis.
 • In het zoeken naar verklaringen en beschrijvingen wordt gekeken naar een benadering vanuit risicofactoren, de cognitieve (SIP)benadering, sociale cognitie en de mate van zelfcontrole.
 • Regulerende en structurerende ondersteuningsbehoefte.
 • Het schrijven van een plan voor sommigen.
 • Oudergesprekken. Hoe kunt u moeilijke gesprekken voorbereiden en welke strategieën zijn er om deze in banen te leiden? Hoe kunt u op een effectieve manier informatie krijgen en ouders betrekken bij gedragsinterventies?
 • Pesten.

Omvang: 2 dagdelen college / training, e-learning, literatuur, verwerkingsopdracht.

 

Module 5: Het angstige kind

 

U leert het belangrijkste over:

 • Voorkomende angststoornissen in de kindertijd en hierbij uitgebreide aandacht voor de drie meest voorkomende schoolgerelateerde angsten, namelijk de schoolfobie en faalangst. Ook sociale angst zal aan bod komen.
 • Trauma´s en de verwerking van stressgerelateerde gebeurtenissen.
 • Beschermende en stimulerende ondersteuningsbehoeften bij angst.
 • De relatie tussen cognities en angst en aandachtspunten in de benadering van angstige kinderen.
 • Relatie tussen angst en depressie.
 • Angstreductietraining en de meest voorkomende interventietechnieken zoals RET, mindfulness based cognitieve therapie en G-schema.

Omvang: 2 dagdelen college / training, e-learning, literatuur, verwerkingsopdracht.

 

Module 6: Het hyperactieve kind

 

U leert het belangrijkste over:

 • Hoe herken je ADHD, symptomen.
 • Historisch perspectief en terminologie.
 • De oorzaken van ADHD en gangbare verklaringsmodellen waaruit ADHD onderzocht wordt.
 • Gangbare (gericht op cognitie en gedrag) en minder gangbare behandelmethoden, o.a. medicatie, mindfulness, werkgeheugentraining, EEG biofeedback, dieet.
 • Het belang van de eigen mentale houding en mogelijkheden voor een optimale werkhouding.
 • Ondersteuningsbehoefte en interventiemethoden in de klas.
 • Planmatig vergroten van de zelfstandigheid van hyperactieve kinderen.
 • Een handelingsplan maken waarin onder andere de kwaliteiten van een kind wordt verwerkt.
 • Oplossingsgericht aan het werk en het oefenen met verschillende werkvormen.

Omvang: 2 dagdelen college / training, e-learning, literatuur, verwerkingsopdracht.

 

Module 7: Stoornissen in het autismespectrum

 

U leert het belangrijkste over:

 • Prevalentie en uitingsvormen binnen het spectrum autisme.
 • Herkenning van symptomen, criteria voor diagnose en ontwikkelingsperspectief.
 • Sociale interactie, communicatie, gedrag & interesse in relatie tot ASS.
 • Verschillende verklaringsmodellen zoals Tom, executive functions, emotieherkenning, sociale schema’s en centrale cohesie.
 • Omgaan met autisme op school: coherentie, verandering, communicatie, structuur en onafhankelijkheid volgens de methode ‘Geef me de vijf’.
 • Begeleiden en samenwerken met ouders van kinderen met autisme.

Omvang: 2 dagdelen college / training, e-learning, literatuur, verwerkingsopdracht.

 

Module 8: Eindpresentaties

 

Bij de eindpresentaties hebben de studenten de gelegenheid het leerrendement van het afgelopen jaar te presenteren naar hun studiegenoten en opleiders. Het onderwerp van deze presentatie is dan ook: ‘Mijn groei als gedragsexpert in het afgelopen jaar’.

Omvang: 2 dagdelen.

 

Rode draden

Twee rode draden lopen door de opleiding heen:

 • Werkplekleren in de eigen school: op basis van de modulen worden praktijkopdrachten uitgevoerd.
 • Persoonlijke competentieontwikkeling: iedere student krijgt twee keer persoonlijke coaching door de kerndocent op basis van de (MMI-)drijfverentest en het POP. Aan het begin en eind van de opleiding wordt een 360 graden feedback uitgevoerd, als mede-bewijs dat de competenties zijn ontwikkeld.

De opleiding wordt verzorgd door vakbekwame docenten: (ortho-)pedagogen, psychologen, onderwijskundigen. Zij kennen het onderwijs van binnenuit of zijn in ieder geval specialist op hun vakgebied.

Drs. Suzan ter Riele

Suzan ter Riele is werkzaam als orthopedagoog bij C-LION. Zij studeerde na de Pabo aan de Universiteit van Utrecht. In haar werk als orthopedagoog heeft ze kinderen begeleid in het (speciaal) basisonderwijs. Suzan verzorgt training en coaching aan professionals in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en is docent bij verschillende opleidingen van Via Vinci Academy.

Drs. Tatiana Bastiaanse

Tatiana Bastiaanse is bij C-LION werkzaam als pedagoog en onderzoeksbegeleider. Na het afronden van de Pabo studeerde ze pedagogische beleidswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Naast haar lesgevende taken in het primair onderwijs heeft zij ervaring opgedaan met het opstellen en uitvoeren van (individuele en groeps) gedragsplannen en met het aansturen en coachen van professionals. 

De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. Er zijn meerdere startmomenten per jaar.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

Je ontvangt na positieve afronding van de opleiding een door de Stichting Post-HBO erkend registerdiploma 'Gedragsexpert'.
Deze opleiding is valide bevonden door de registercommissie Registerleraar, registratienummer q3hmeorDws.

      

Competenties

Uw specifieke inhoudelijke kennis, inzichten en vaardigheden die vallen onder de competenties ‘Pedagogisch competent’, ‘Competent in reflectie en ontwikkeling’ en ‘Interpersoonlijk competent’.

Inschrijfmogelijkheden
Zwolle
23-09-2019
Aanmelden voor 16-09-2019
Hoofddorp
09-10-2019
Aanmelden voor 02-10-2019
Breda
22-10-2019
Aanmelden voor 15-10-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding