Geef feedback

Excellente leraar van de 21e eeuw

Excellente leraar van de 21e eeuw

De post-HBO opleiding ‘Excellente leraar van de 21e eeuw’ heeft tot doel leraren toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van verbetering van onderwijs in de eigen klas en op de eigen school op het gebied van de ‘21st Century Skills’, door middel van het verwerven van lesgevende competenties op expertniveau, door middel van het coachen van collega’s en het leiden van innovatieprojecten. Ook een bijdrage leveren aan de toekomstgerichte visie- en beleidsontwikkeling van de school maakt onderdeel uit van deze opleiding. 
Bij positieve afronding van de opleiding ontvangt u een registerdiploma ‘Leraar LB-LC’ en een gespecificeerde competentielijst.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Stichting Post HBO
beoordeling
Beoordeling:
8,7
duur
Duur:
1 jaar
omvang
Omvang:
228 SBU, 8 EC
prijs
Prijs:
€ 3.090
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Leraren geven les aan leerlingen die nu en later functioneren in een zich snel ontwikkelende samenleving. De invloed van ICT op het leren, leven en werken neemt steeds grotere vormen aan. Maar ook, mede daardoor, verandert het beroepenveld, verandert de communicatie en is de wereld voor kinderen, jongeren en volwassenen steeds meer internationaal georiënteerd. De ‘21st Century Skills’ en de ‘21st Century Values’ moeten daarom nu in het onderwijs een plek krijgen. Dat betekent veel voor de inhoud en de werkwijze van leraren, voor het gebruik van multimedia in het onderwijs, voor de eigen vaardigheden. De leraar wordt steeds meer coach van het leerproces van kinderen die de hele dag door communiceren en informatie zoeken, verwerken, delen en toevoegen.
Leraren die zich in deze innovatie hebben verdiept, willen het ongeveer per direct toepassen in de eigen praktijk, maar worden binnen de school ook al snel ingeschakeld om collega’s mee te krijgen in deze ontwikkelingen. Daarom krijgen zij taken die naast het lesgeven uitgevoerd worden: coaching, beleidsontwikkeling, onderwijsverbetering, projectleiding. Dan blijkt dat innovatief lesgeven iets anders is dan invloed uitoefenen op de innovatie van het onderwijs bij collega’s en in de hele school.  
Via Vinci Academy biedt de opleiding ‘Excellente leraar van de 21e eeuw’ als specialisatie van de erkende post-hbo opleiding tot LB-LC-leraar, die bestaat uit een traject van één jaar, waarbij verschillende thema’s aan de orde komen, om u toe te rusten voor deze taken. De focus ligt daarbij op ‘toekomstgericht werken’, omdat de innovatie van het onderwijs aan iedere leerling een must is voor iedere school.

Doelgroep

Leraren in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs vormen de doelgroep. En dan met name degenen die een voortrekkersrol binnen de school (gaan) vervullen op het gebied van toekomstgerichte en opbrengstgerichte innovatie.

Inhoud

Het opleidingstraject begint met een intake en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en het inventariseren van mogelijkheden om op school het toekomstgericht werken te verbeteren.
Daarna worden de volgende modulen gevolgd:
1. Effectief toekomstgericht onderwijs en evidence based methoden
2. Kwaliteitsfactoren 21st Century Education op leerlingniveau
3. Kwaliteitsfactoren 21st Century Education op leraarniveau
4. Kwaliteitsfactoren 21st Century Education op schoolniveau
5. Projectleiding
6. Kwaliteitszorg in de innovatieve school
7. Coaching van collega’s
8. Beleidsontwikkeling toekomstgericht onderwijs

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de ‘eigen 21st Century Skills’ van de studenten, zoals kritisch denken, onderzoeken, internationaal communiceren, creativiteit en divergent denken, ict-gebruik en -affiniteit, projecten leiden, intercultureel samenwerken.

Prijs

Voor deze opleiding betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning): € 3.090,-
Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij 

Studiebelasting

We adviseren voorafgaande aan de opleiding goede afspraken te maken met de schoolleiding om in staat gesteld te worden praktijkopdrachten uit te voeren die aansluiten op de modulen van de opleiding.
De bijeenkomsten worden verspreid over een periode van vier tot vijf maanden ingepland, op hele dagen of op avonden. Daarnaast zal tijd nodig zijn voor zelfstudie in de vorm van literatuurverwerking, e-learning en opdrachten uitwerken.
De totale normstudielast van de opleiding is 228 uur (= 8 EC’s),

De excellente leraar van de 21e eeuw is een zich steeds verder ontwikkelende professional in het onderwijs. Het te verwerven registerdiploma (LB- / LC-leraar) wordt gezien als een garantie dat niet alleen de eigen onderwijspraktijk innovatiever wordt, maar dat de excellente leraar ook gespecialiseerd is op het gebied van kwaliteitsbevordering van het onderwijs. In de manier waarop de excellente leraar werkt naar de collega’s in het team is sprake van coaching en ondersteuning; in de manier waarop hij actief is binnen onderwijsverbeterprojecten is sprake van een aansturende rol; de manier waarop hij zich verhoudt tot de schoolleiding is een beleidsvoorbereidende rol.
Het takenpakket dat op het bordje van de excellente leraar van de 21e eeuw ligt, kan samengevat worden in een drietal rollen:

 1. een aansturende rol: degene die onderwijsinnovatieprojecten leidt en aanstuurt;
 2. een coachende en ondersteunende rol: de begeleider van collega’s bij de invoering van innovatieve werkwijzen;
 3. een beleidsvoorbereidende rol: adviseur van de directie ten aanzien van toekomstgericht werken en daarmee samenhangende processen;

Het opleidingstraject begint met een intake en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en het inventariseren van mogelijkheden om op de werkplek tot een volgende fase van toekomstgericht werken te komen.
Daarna worden de volgende modulen gevolgd:

 1. Effectief toekomstgericht onderwijs en evidence based methoden
 2. Kwaliteitsfactoren 21st Century Education op leerlingniveau
 3. Kwaliteitsfactoren 21st Century Education op leraarniveau
 4. Kwaliteitsfactoren 21st Century Education op schoolniveau
 5. Projectleiding
 6. Kwaliteitszorg in de innovatieve school
 7. Coaching van collega’s
 8. Beleidsontwikkeling toekomstgericht onderwijs

Aan het eind van de opleiding wordt een presentatie gehouden om de resultaten van het innovatie- en leertraject te tonen.

Elke module kent de vaste onderdelen:

 • reflectie op de voorbereidingsopdracht
 • behandeling thema, nieuwe theorie en opdrachten
 • (nieuwe) praktijktools
 • afspraken over de verwerkingsopdracht.   

1 Effectief toekomstgericht onderwijs en evidence based methoden

 • Resultaten van internationaal onderwijsonderzoek
 • Actuele beleids- en ondersteuningsprogramma’s in het onderwijs, o.a. vanuit MinOCW, SLO en vanuit de PO- en VO-raad
 • Inzichten van Ken Robinson: changing educational paradigm
 • Kennisnet: de ‘21st Century Skills’
 • Marzano, Hattie en Bloom: evidence based effectief onderwijs
 • Samengaan van ontwikkelingen:
  • Opbrengstgericht werken
  • Excellent Onderwijs
  • Toekomstgericht onderwijs
 • Vertalen van literatuur en onderzoek naar het handelen in de klas en op school

Tools, literatuur en video’s:

 • Hattie, Marzano, Robinson, Bloom, New Pedagogies for Deep Learning
 • Beleidsprogramma’s MinOCW
 • Ondersteuningsprogramma’s SLO, Kennisnet, PO-raad en VO-raad

2 Kwaliteitsfactoren 21st Century Education op leerlingniveau

 • Ontwikkelingspsychologie ‘revisited’: de veranderde ontwikkeling van het kind
 • Het gezin als open en veranderend hybride systeem
 • Opvoeding in 4 milieus (gezin, school, straat, virtual network)
 • Breinleren en de cognitieve ontwikkeling van het digi-kind
 • Inspelen op de leef- en werkomgeving van de toekomst
 • Motivatie voor het leren in het digitale tijdperk; factoren en ontwikkeling

Tools, literatuur en video’s:

 • Educatief partnership ouders-school
 • Gebruik maken van de ontwikkeling van het brein
 • Motivatiebevorderende factoren en risico’s multimedia

3 Kwaliteitsfactoren 21st Century Education op leraarniveau

 • Didactische aanpakken zoals ‘flipping the classroom’
 • Effectieve leer- en onderwijsstrategieën
 • Klassenmanagement gericht op versterking verantwoordelijkheid leerling
 • Curriculum en programma 21st Century Skills
 • Onderzoekend leren
 • Coöperatief werken
 • Niveaus en soorten doelen
 • Manieren waarop lesmethoden uitvoering geven aan kwaliteitskenmerken 21st Century Skills

Tools, literatuur en video’s:

 • Taxonomie van doelen
 • E-learning, leerlandschappen, leertuinen en klassenmanagement
 • Modellen voor onderzoekend, samenwerkend en zelfstandig leren

4 Kwaliteitsfactoren 21st Century Education op schoolniveau

 • Curriculumuitwerking 21st Century Skills
 • Keuze- en implementatie van innovatieve lesmethoden
 • Educatief partnerschap op schoolniveau
 • Sociale veiligheid
 • Professionaliteit en eigen skills
 • De professionele leergemeenschap en de innovatieve schoolcultuur

Tools, literatuur en video’s:

 • Excellente scholen
 • Beoordeling van de toekomstbestendigheid van de school

5 Projectleiding

 • Fasen in een innovatieproject
 • Leidinggeven aan innovatieprojecten
 • Projectteamsamenstelling
 • Monitoren en bijsturen van innovatieprojecten

Tools, literatuur en video’s:

 • Veranderingsmanagement
 • Coachingsvaardigheden

6 Kwaliteitszorg in de innovatieve school

 • Kwaliteitszorg en innovatie
 • Principes van kwaliteitszorg
 • Gebruik van data: analyses en evaluaties
 • Afstemmen van kwaliteitssystemen met innovatieprojecten
 • Action research

Tools, literatuur en video’s:

 • Werken met de PDCA-cyclus
 • Het INK-ontwikkelmodel
 • Action research

7 Coaching van collega’s

 • Het leren van volwassenen
 • Coachingsvaardigheden
 • Omgaan met weerstanden tegen innovaties
 • Creëren van draagvlak voor vernieuwingen
 • Werkplekleren en het begeleiden van het leerproces

Tools, literatuur en video’s:

 • Veranderingsmanagement
 • Coachingsvaardigheden

8 Beleidsontwikkeling

 • Visie-ontwikkeling op de toekomst
 • Een beleidsplan opstellen
 • Je beleidsvoorstellen presenteren aan het team

Tools, literatuur en video’s

 • Format beleidsplan
 • Schrijfwijzer 
 • Presentatievaardigheden

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring

De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. Er zijn meerdere startmomenten per jaar. 
Daarnaast kunnen wij voor u de opleiding incompany verzorgen, op uw eigen locatie.

Diploma
De opleiding levert bij voldoende prestaties een post-HBO diploma LB-LC en een Via Vinci diploma Excellente leraar van de 21e eeuw op. Daarnaast is de opleiding valide bevonden door de registercommissie Registerleraar, registratienummer R84Mpw1umC.

      

Competenties
U leert de leraarcompetenties op alle Wet-BIO competenties tot en met expertniveau

Inschrijfmogelijkheden
Hoofddorp
03-09-2019
Aanmelden voor 27-08-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding