Geef feedback

Directeur Integraal Kind Centrum (IKC)

Directeur Integraal Kind Centrum (IKC)

In de komende jaren zullen veel scholen onderdeel gaan uitmaken van een Integraal Kind Centrum (IKC). In veel gevallen wordt er een directeur IKC benoemd, nogal eens vanuit het onderwijs afkomstig. Als u zo’n functie vervult of ambieert, zult u merken dat de IKC-partners zoals Onderwijs, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Welzijn met verschillende visies, culturen en verwachtingen aan het werk zijn. En dat de wet- en regelgeving, bekostigingsstelsels en het bestuurlijk krachtenveld sterk verschillen. Het is dan een hele kunst om ‘het kind in ontwikkeling’ centraal te stellen en het IKC tot meerwaarde te laten zijn voor het kind, diens ouders en de samenleving. Dit vraagt goed opgeleide leidinggevenden.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
C-LiON
beoordeling
Beoordeling:
8,2
duur
Duur:
10 bijeenkomsten
omvang
Omvang:
140 SBU, 5 EC
prijs
Prijs:
€ 5.190
In het kort
Docenten
Locaties en data
Resultaat
Studieprogramma

Een Integraal Kind Centrum is een ideale omgeving voor de ontwikkeling van een kind; de belangrijkste organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, opvang en zorg zijn onder één dak gehuisvest. De mate waarin het IKC ervoor zorgt dat de ontwikkeling van het kind daadwerkelijk een impuls krijgt, is echter afhankelijk van de manier waarop de verschillende organisaties met elkaar samenwerken. Toewerken naar één pedagogische visie en naar één cultuur met op elkaar afgestemd professioneel gedrag is een kunst voor de leiding van het IKC. Daar hoort een hoog ontwikkeld gevoel voor de omgeving, voor de belangen en culturen van de stakeholders, zeker bij. Maar ook tact, inzicht en bestuurlijk vermogen om intern de neuzen dezelfde kant uit te krijgen. Kortom: het is echt een ander vak dan directeur van een losstaande school of van een van de andere organisaties.

In deze opleiding leert u op een onderzoekende wijze. Dat betekent  dat we u stimuleren tot het opdoen van kennis en inzicht langs de weg van praktijkgericht onderzoek. U gaat op bezoek bij andere IKC’s, u interviseert in interdisciplinaire teams, u stippelt een koers uit en u weet deze te vertalen concrete aanbevelingen, plannen en organisatiemodellen.

Doelgroep

Leidinggevenden in een IKC of zij die dit ambiëren als leidinggevende in de sectoren onderwijs, kinderopvang, zorg of welzijn zijn de doelgroep voor deze opleiding.

Inhoud

De opleiding ‘Directeur Integraal Kind Centrum’ bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Module ‘Het Integraal Kind Centrum, van visie naar praktijk’
 • Module ‘Het IKC en de maatschappelijke ontwikkelingen’
 • Module ‘Omgaan met besturen, toezichthouders en andere stakeholders’
 • Module ‘Ouderbetrokkenheid in soorten en maten’
 • Module ‘Succesvol samenwerken van maatschappelijke instellingen’

Iedere module bestaat uit:

 • Voorwerk: reflectie, literatuur
 • Bijeenkomsten: IKC-bezoek, inspiratiesessies, verdiepingscolleges, gastlessen, training, interactie
 • Verwerking: onderzoek, analyse, conclusies, organisatie- en beleidsontwikkeling.

Daarnaast volgt u de leerlijn ‘Persoonlijk leiderschap’ waarin u begeleid wordt in uw persoonlijke effectiviteit als leider van een school binnen een IKC of als leidinggevende van een IKC.

Werkvormen

Vooraf verdiept u zich in het thema door middel van een aantal (onderzoeks-)vragen, het doornemen van relevante literatuur en videotips die wij aanreiken op de elektronische leeromgeving. Tijdens de cursusdagen worden de inzichten verdiept door middel van presentaties en groepsopdrachten. Tevens worden praktijkvoorbeelden getoond die door de groep en door de trainer zijn voorbereid.

Gedurende deze opleiding voert u een action-learning opdracht uit, gericht op de ontwikkeling van een IKC en/of het opzetten van een ondernemingsplan voor een IKC. Daarbij krijgt u feedback van de docent.

Prijs

Voor deze opleiding betaalt u (inclusief accomodatiekosten, toegang tot de e-learning en de verplichte literatuur): € 5.190,- . Onze opleidingen zijn btw-vrij.

Studiebelasting

De studiebijeenkomsten, IKC-bezoek en leerteambijeenkomsten vinden plaats op 10 dagen. Inclusief intake, leerteambijeenkomsten, studiebegeleiding en eindpresentatie bedraagt de studiebelasting 140 uur (5 EC’s), waarvan 110 uur contacttijd.

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame trainers en coaches, die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring. Zij zijn afkomstig uit diverse sectoren, zoals het ook is in een IKC.

De opleiding wordt voor individuele deelnemers aangeboden op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. U kunt kiezen uit deze locaties en uit meerdere opstartmomenten per jaar (voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn).

Wij kunnen deze opleiding ook incompany bij u op locatie verzorgen; in dat geval gelden maatwerkprijzen.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een diploma. Certificering van deze opleiding door het SRPO ten behoeve van de verplichte herregistratie schoolleiders wordt medio 2018 verwacht. Deze opleiding valt onder het professionaliseringsthema 4 ‘In relatie staan tot de omgeving’.

Doorstuderen

Indien u na positieve afronding van deze opleiding besluit om door te studeren voor het behalen van het diploma Master Innovation & Leadership in Education bij Via Vinci Academy of Master Business Administration bij de Netherlands Business Academy, heeft u vrijstelling voor de betreffende opleiding / modulen. De geldigheidstermijn van het certificaat is in dat geval 4 jaar tot het moment van afstuderen.

Vooraf

Voordat de opleiding start, krijgt u enkele inventarisatielijsten en een motivatie-/drijfverentest. Op grond van deze gegevens en uw CV wordt een persoonlijk intakegesprek gehouden, waarin maatwerkafstemming met programma plaatsvindt en waarbij uw eigen werksituatie en studiemogelijkheden worden besproken. Daarmee start de leerlijn ‘Persoonlijk leiderschap’ dkie een rode draad vormt tijdens de opleiding, naast de modulebijeenkomsten.

Inhoud van de module ‘Het Integraal Kind Centrum, van visie naar praktijk’:

 • U kunt een visie op de school in relatie tot de omgeving ontwikkelen, expliciet afgestemd op de samenwerking tussen onderwijs en de andere stakeholders binnen het IKC.
 • U kunt daarbij actuele ontwikkelingen in de samenleving en in wet- en regelgeving betrekken, o.a. het overheidsstreven naar excellente scholen en thuisnabije zorg.
 • U kunt de stakeholders van het IKC betrekken bij het ontwikkelen van een plan om het onderwijs op de eigen school te ontwikkelen in de richting van excellent toekomstbestendig onderwijs en zorg, en hun mening daarin integreren.
 • U kunt uw schoolorganisatie planmatig ontwikkelen, gebruik makend van de vijf aandachtsgebieden van de High Performance Organisation, gericht op het realiseren van een excellente toekomstbestendige organisatie met de best mogelijke ontwikkeling voor ieder kind.
 • U kunt uw team op maat ondersteuning bieden bij hun eigen vaardigheden om excellent toekomstbestendig onderwijs mogelijk te maken in samenwerking met andere IKC-partners.

Inzichten en theorieën:

 • High Performance Organisations (HPO) volgens De Waal en Den Breejen
 • Kenmerken van excellente scholen in relatie tot HPO
 • Toekomstbestendig onderwijs in relatie tot HPO
 • De onderzoekende professionele cultuur, vormen van praktijkonderzoek binnen IKC’s
 • Samenwerken in multidisciplinaire teams

Tools:

 • HPO-scan
 • Toolbox HPO, met uitwerkingen op de relevante gebieden van HPO

Werkwijze:

 • Vooraf voert u een tweetal scans uit van uw school binnen het IKC of van het hele IKC, vanuit kenmerken van HPO en vanuit de 21st Century Skills. Tevens neemt u de betreffende literatuur door.
 • Tijdens de bijeenkomst worden actuele inzichten op het gebied van High Performance Organisations verbonden aan de concepten ‘toekomstbestendigheid’ en ‘duurzaamheid’. U gaat vervolgens uw scans analyseren in het licht van die concepten. Uw conclusies worden ingedeeld in de aandachtsgebieden van HPO, waarop concrete praktijkvoorbeelden bestudeerd worden: welke interventies kunt u doen om de organisatiekenmerken van het IKC te ontwikkelen in de richting van ‘excellent toekomstbestendig onderwijs en ontwikkeling’? Welke interventies leveren - evidence based – goede effecten op?
 • Na afloop beschrijft u de conclusies uit uw scans, aangevuld met de inzichten van deze module en stelt u een onderzoeksplan op om een of enkele organisatiekenmerken te verbeteren, opdat het IKC zich verder ontwikkelt naar ‘excellent toekomstbestendig onderwijs en ontwikkeling’.  

Inhoud van de module ‘Het IKC en de maatschappelijke ontwikkelingen’:

 • U kunt het beleid van het IKC ontwikkelen, afgestemd op het eigen schoolconcept en de eigen visie op leren.
 • U kunt daarbij actuele ontwikkelingen in de samenleving betrekken, o.a. het snel groeiende aanbod aan digitale omgevingen voor informatie- en kennisoverdracht, de gemeentelijke opdracht op het gebied van zorg en welzijn en de effecten van Passend Onderwijs.
 • U kunt de stakeholders van de school betrekken bij het ontwikkelen van een plan om het onderwijs op de eigen school zo te ontwikkelen dat deze gericht is op optimale ontwikkeling van kinderen, en hun mening daarin integreren.

Inzichten en theorieën:

 • Modellen 21st Century Skills in internationaal perspectief
 • Visie en werkwijzen binnen de domeinen voor 21st Century Skills
 • Project ‘New Pedagogies for Deep Learning’
 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, diversiteit en integratie

Tools:

 • Scans ‘21e eeuwse vaardigheden’
 • E-lab experience
 • Stakeholderonderzoek
 • DESTEP-analyse

Werkwijze:

 • U volgt een e-lab sessie bij Innofun in Venlo. Daar ontwikkelt u een visie op de 21e eeuwse vaardigheden van jongeren, uw medewerkers en uzelf. Dat gebeurt met opzet in de entourage van het e-lab om u maximaal te prikkelen tot vernieuwend en creatief denken. Tijdens die sessie kunt u tevens een beeld krijgen hoe het ontwikkelen of bijstellen van een visie op leren eruit kan zien als u het met uw team uitvoert.
 • Voorafgaand aan de modulebijeenkomst neemt u de betreffende literatuur door.
 • Tijdens de modulebijeenkomst wordt aan de hand van het project ‘New Pedagogies for Deep Learning’ verkend welke ideeën, principes en ontwikkelingen er momenteel mondiaal gaande zijn op het gebied van de 21st Century Skills. U gaat vervolgens, op basis van de door u uitgevoerde scans, in werkgroepen de consequenties uitwerken voor verschillende schoolsoorten en –concepten. U relateert daaraan uw visie die in het e-lab vorm gekregen heeft. Ook wordt ingezoomd op krachtige praktijkvoorbeelden van concrete uitwerkingen van de diverse domeinen van de 21st Century Skills.
  In de module wordt tevens een externe (DESTEP-)analyse gemaakt, waarin u actuele tendensen in de samenleving verkent en betrekt bij uw visie- en beleidsontwikkeling.
 • Na afloop zorgt u voor een aanvulling op het onderzoeksplan dat u na module één heeft opgesteld, met de inzichten van deze module, opdat het IKC zich verder ontwikkelt naar ‘excellent toekomstbestendig onderwijs en ontwikkeling’.  

Inhoud van de module ‘Omgaan met besturen, toezichthouders en andere stakeholders’:

 • U kunt een intern en extern krachtenveldanalyse uitvoeren waarbij in ieder geval de besturen en toezichthouders van het onderwijs en van de andere IKC-partners opgenomen worden.
 • U kunt een overzicht van taken-bevoegdheden-verantwoordelijkheden opstellen, onderverdeeld voor de diverse IKC-participanten.
 • U heeft inzicht in de verschillende wettelijke kaders voor alle participanten, cao’s, bekostigingsstelsels en andere relevante regelgeving en inspecties.
 • U kunt – op basis van die overzichten – een organisatiestructuur voor het IKC opstellen of bijstellen, waarin de synergie van de partners leidt tot toegevoegde waarde voor kinderen, jongeren, hun ouders en de samenleving.
 • U kunt een communicatie- en verantwoordingstructuur opstellen voor het IKC, gericht en afgestemd op de posities en verantwoordelijkheden van de verschillende participanten.

Inzichten en theorieën:

 • Hoofdlijnen van relevante wet- en regelgeving en financieringsstromen
 • Van toepassing zijnde inspecties en cao’s
 • Effectieve samenwerkingsstructuren organiseren
 • Invloed en beïnvloeding
 • Auditen, evalueren, rapporteren en verantwoorden
 • Toegevoegde waarde realiseren in multidisciplinaire teams

Tools:

 • Krachtenveldanalyse
 • Stakeholderanalyse
 • TBV-schema’s
 • Ondernemingsplan
 • Rapportagesystemen en –middelen
 • Communicatieplan

Werkwijze:

 • Tijdens de bijeenkomsten worden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van (besturen en toezichthouders van IKC-partners). Tevens worden actuele wet- en regelgeving, cao’s en inspectiekaders toegelicht.
 • Vervolgens gaat u aan de slag met het opstellen van t-b-v-schema’s, kwaliteitssystemen, inclusief auditing en evaluaties, en het opstellen van communicatie- en verantwoordingsstructuren.
 • Na afloop maakt u uw onderzoeksplan af, en – na goedkeuring – kan uw onderzoek starten gericht op het opzetten of verbeteren van een IKC.

Inhoud van de module ‘Ouderbetrokkenheid in soorten en maten’:

 • U kunt samen met (vertegenwoordigers van) ouders komen tot een visie op educatief partnerschap binnen het IKC.
 • U kunt daarbij actuele ontwikkelingen in de samenleving en in de economie betrekken, o.a. de groeiende belangstelling voor talentontwikkeling bij kinderen.
 • U kunt samen met (vertegenwoordigers van) ouders de visie op leren, zorg en ontwikkelen dusdanig ontwikkelen, dat er sprake is van waardecreatie voor ouders (in het verlengde van waardecreatie voor hun kind) en waarde-innovatie vanuit toekomstgericht perspectief.
 • U kunt uw team op maat ondersteuning bieden bij hun eigen vaardigheden om adequaat samen te werken met ouders op het gebied van toekomstgericht onderwijs en opvoeding.
 • U kunt de kwaliteit van de ouderparticipatie planmatig ontwikkelen tot een educatief partnerschap.

Inzichten en theorieën:

 • Educatief partnerschap
 • Soorten ouderparticipatie
 • Niveaus van ouderparticipatie in internationaal perspectief
 • Waardecreatie
 • Waarde-innovatie

Tools:

 • Analyse-instrumenten ouderparticipatie
 • Toolbox educatief partnerschap
 • Inspiratievideo’s

Werkwijze:

 • Vooraf neemt u de betreffende literatuur door.
 • Tijdens de modulebijeenkomsten analyseert u de soort ouderparticipatie die momenteel op uw school of in het IKC van toepassing is, en de soort ouderparticipatie die u wenselijk acht in het kader van de visie van het IKC. Tevens analyseert u het niveau van ouderparticipatie op een ontwikkelingsschaal naar educatief partnerschap.
  Tijdens de bijeenkomst worden krachtige voorbeelden gegeven van manieren om te komen tot verbeterd educatief partnerschap.
 • Na afloop gaat u verder met uw onderzoek, en u betrekt daarbij het analyseren en ontwikkelen van partnerschap met ouders.

Inhoud van de module ‘Succesvol samenwerken van maatschappelijke instellingen’:

 • U kunt samen met (vertegenwoordigers van) de stakeholders van het IKC komen tot een visie op educatief partnerschap.
 • U kunt daarbij actuele ontwikkelingen in de samenleving en in de economie betrekken, o.a. de groeiende belangstelling voor talentontwikkeling bij kinderen.
 • U kunt samen met (vertegenwoordigers van) de IKC-partners het beleid dusdanig ontwikkelen, dat er sprake is van waardecreatie voor ouders (in het verlengde van waardecreatie voor hun kind) en de samenleving, alsmede van waarde-innovatie vanuit toekomstgericht perspectief.
 • U kunt daarbij – samen met de andere IKC-partners – inhoud geven aan de organisatiekenmerken structuur, cultuur, onderwijsorganisatie, personeel en faciliteiten.

Inzichten en theorieën:

 • Interdisciplinair partnerschap
 • Niveaus van samenwerking
 • Waardecreatie
 • Waarde-innovatie

Tools:

 • Analyse-instrumenten samenwerking
 • Toolbox interdisciplinair partnerschap
 • Inspiratievideo’s

Werkwijze:

 • Vooraf neemt u de betreffende literatuur door.
 • Tijdens de modulebijeenkomsten analyseert u de soort samenwerking dat momenteel op uw school cq in uw IKC van toepassing is, en de soort samenwerking dat u wenselijk acht in het kader van de visie en ambitie van het IKC. Tevens analyseert u het niveau van samenwerking op een ontwikkelingsschaal.
  Tijdens de bijeenkomst worden inspirerende voorbeelden gegeven van manieren om te komen tot verbeterde samenwerking en hun effecten op kinderen, jongeren, ouders en de samenleving.
 • Na afloop gaat u verder met uw onderzoek.

Inhoud van de opleiding ‘Persoonlijk leiderschap’

 • U kunt verbinding leggen met (vertegenwoordigers van) de stakeholders van het IKC op het gebied van uw ontwikkeling en die van anderen.
 • U kunt daarbij bijdragen aan een professionele samenwerkingscultuur waarin samen onderzoeken, ontwikkelen en leren centraal staan.
 • U kunt een kwaliteitscyclus opzetten als ondersteuning en facilitering van de professionele cultuur, waardoor een Professionele Leergemeenschap ontstaat.
 • U kunt samen met (vertegenwoordigers van) de IKC-partners het meerjarenbeleid dusdanig ontwikkelen, dat er sprake is van duurzame ontwikkeling.

Inzichten en theorieën:

 • Drijfveren
 • Motieven
 • Energiebalans
 • Beslissingsvolgorde
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Allergieën, weerstanden en hoe hiermee om te gaan
 • Kwaliteitscyclus
 • Professionele Leergemeenschap

Tools:

 • MMI-drijfverentest
 • Intervisie
 • Peer-visitatie

Werkwijze:

 • Vooraf voert u een paar tests uit, waaronder de MMI drijfverentest
 • Er worden enkele persoonlijke begeleidingsgesprekken gevoerd
 • U interviseert in een multidisciplinair team
 • Er vindt tutoring plaats op het praktijkonderzoek.

Na afloop wordt een presentatiebijeenkomst georganiseerd, waarbij de onderzoeken van de deelnemers worden gepresenteerd.

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding