Geef feedback

Bovenschools en Meerscholen directeur

Bovenschools en Meerscholen directeur

De post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma ‘Bovenschools en Meerscholen Directeur’, dat erkend wordt door de Stichting Post-HBO. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en management over meerdere scholen. Deze opleiding is een vervolgopleiding na het diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’. Flexibele opleidingstrajecten die in één, anderhalf of twee jaar kunnen worden doorlopen.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Schoolleidersregister
beoordeling
Beoordeling:
8,9
duur
Duur:
1,5 jaar
omvang
Omvang:
840 SBU, 30 EC
prijs
Prijs:
€ 7.950
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat
Folder

Het aantal directeuren dat leiding geeft aan meer dan één school neemt zienderogen toe. Door de krimp zien besturen zich genoodzaakt om te bezuinigen op het aantal managementfunctionarissen, maar ook gaat men over tot het aanstellen van bovenschools en meerscholendirecteuren op grond van kwalitatieve overwegingen. Bijvoorbeeld omdat men specifieke onderwijskundige verantwoordelijkheden bij een locatieleider neerlegt, en voor de meer bedrijfsmatige aansturing managers benoemt over twee of meer scholen.
Mensen die doorstromen van de functie van schooldirecteur naar bovenschoolse en meerscholen aansturing, ervaren dat het een totaal ander beroep wordt. In plaats van directe aansturing en dagelijkse leiding, zit er nu tijd, afstand en dikwijls ook een persoon tussen. Het is een proces van loslaten en sturen op hoofdlijnen. Maar ook: meer aandacht voor tactische en strategische activiteiten: positioneren van de scholen in de omgeving, aangaan van strategische allianties, synergie tussen schoolteams stimuleren, bovenschools werkende functionarissen e.d.

Doelgroep

Bovenschools managers, meerscholendirecteuren en directeuren van complexe organisaties met meerdere locaties, vormen de doelgroep.

Mensen die zo’n functie ambiëren vanuit een doorgroeiambitie, zijn ook welkom, mits zij in staat zijn om de werkplek- (onderzoeks-) opdrachten uit te voeren.

Inhoud

De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Inhoudelijke modulen:
  • Ondernemerschap, per school een uitdaging
  • Onderwijsmarketing: onderscheid mag gezien worden
  • Onderwijs en innovatie
  • Innovatie van de bedrijfsvoering
  • Performance- & Talentmanagement
  • Projectmatig werken
  • Opbrengstgericht leiderschap
  • Governance, inspecties en toezicht
  • Financieel management
  • De onderzoekende schoolcultuur
 • Onderzoek

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Startfase: € 450,- (indien u de schoolleidersopleiding niet bij Via Vinci Academy heeft gevolgd)
Hoofdfase: 2 jaar, per jaar ( 5 modulen ) € 3.450,-
Afstudeerfase: € 600,-
Onze opleidingen zijn btw-vrij
Kosten literatuur: additioneel

Studiebelasting

We adviseren – als u de opleiding verdeelt over twee jaar - één dag per twee weken structureel te besteden aan het leerwerktraject (onderzoeks-/verwerkingsopdrachten op de werkplek). Daarnaast zal ongeveer 5 uur nodig zijn voor zelfstudie per week. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per maand ingepland. De totale normstudielast van de opleiding is 840 uur (=30 EC’s). Deze tijd kan gespreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

De opleiding kent de volgende fasen:

1. Intakefase:

We checken of u voldoet aan de toelatingseisen qua opleiding en werkervaring. Indien dat het geval is, wordt een studiecontract opgesteld. Als deze wederzijds ondertekend is en er voldaan is aan de zakelijke voorwaarden, bent u toelaatbaar tot de startfase van de opleiding.

2. Startfase:

De opleidingsinhouden en –werkwijze worden doorgenomen, eventuele vrijstellingen of aanvullende modulen worden bepaald, er wordt een POP opgesteld op basis van enkele tests en de eigen ambitie, de organisatie van de hoofdfase wordt duidelijk gemaakt, enkele formele eisen worden toegelicht (overeenkomst werkplekleren, toelaatbaarheid afstudeerfase, opbouw portfolio) en de elektronische leeromgeving wordt verkend. Aan het eind van deze fase volgt een studieadvies (eventueel voor een andere opleiding) en dient de examencommissie te besluiten over de toelaatbaarheid voor de hoofdfase van de opleiding, o.a. op basis van uw POP, oordeel docent startfase, overeenkomst werkplekleren.

3. Hoofdfase:

Module 1: Ondernemerschap, per school een uitdaging

 • Ondernemerschap in het onderwijs
 • Kansen voor groei en verbetering
 • Omgaan met krimp en bezuinigingen
 • Strategische beleidsscenario’s
 • Stakeholdermanagement

Module 2: Onderwijsmarketing: onderscheid mag gezien worden

 • Onderscheidend vermogen
 • Profilering van scholen
 • Merkenmanagement van scholen
 • Het team meekrijgen (‘branding’)
 • Mogelijkheden voor gerichte marketing

Module 3: Onderwijs en innovatie

 • Veranderbereidheid in het (management-)team
 • Verandersnelheid kiezen en aansturen
 • Niveaus van innovatie
 • Resultaatverantwoordelijke projectteams
 • Innovatie en de relatie met kwaliteitszorg

Module 4: Innovatie van de bedrijfsvoering

 • Lean management: toepasbare principes in het onderwijs
 • Herontwerp van bedrijfsprocessen
 • In- of outsourcen van ondersteunende diensten
 • Efficiency en effectiviteit van het primaire proces
 • Boven- en tussenschoolse samenwerking

Module 5: Performance- en Talentmanagement

 • Identificeren van talenten in de teams
 • Bovenschools benutten van talenten
 • Soorten talentontwikkeltrajecten
 • Levensloopbegeleiding en performancesturing
 • Werken met een Personal Scorecard bij het POP

Module 6: Projectmatig werken

 • Veranderingen projectmatig aansturen
 • Uitlijning van een project
 • Kenmerken en leiderschapsinterventies in iedere fase
 • Een effectief projectteam samenstellen
 • Opstellen van projectbegrotingen

Module 7: Opbrengstgericht leiderschap

 • Omgaan met kwaliteitsinstrumenten
 • Integrale kwaliteitszorg
 • Een audit ontwerpen
 • Auditteams trainen en de audit uitvoeren
 • Leiding geven aan een opbrengstgerichte schoolcultuur

Module 8: Governance, inspecties en toezicht

 • Meervoudige publieke verantwoording
 • Rapporteren aan bestuur en (G)MR
 • Omgaan met inspecties en toezichthouders
 • Aspecten en indicatoren waarop gerapporteerd kan en moet worden
 • Interne en externe vormen van toezicht

Module 9: Financieel management

 • Opstellen van taakstellende begrotingen
 • Managementaccounting
 • Scenarioplanning
 • De scholen in control brengen en houden
 • Omgaan met geoormerkte budgetten, sponsoring en derde geldstromen

Module 10: De onderzoekende schoolcultuur

 • Van interesse tot een onderzoeksvraag
 • Analyseren, interpreteren en evalueren
 • Een praktijkgericht onderzoek uitvoeren op de eigen scholen
 • De techniek van het opstellen van vragenlijsten en interviewformats
 • Onderzoeksbereidheid bewerkstelligen

Tenslotte kan genoemd worden dat er in de hoofdfase tijd wordt besteed aan de volgende twee rode draden:

 • Onderzoek (in de eigen scholen): op basis van de modulen worden onderzoeksopdrachten uitgevoerd.
 • Persoonlijke effectiviteitsontwikkeling
4. Afstudeerfase:

Zodra u aan alle eisen van de hoofdfase voldoet, beslist de examencommissie over uw toelaatbaarheid tot de afstudeerfase. Daarin wordt een portfolio-analyse en –beoordeling uitgevoerd, waarbij we een competentiecheck doen aan de hand van het beroepsprofiel: welke competenties heeft u aangetoond op vormgevend niveau, danwel op strategisch niveau?
Na een eindpresentatie voor de afstudeercommissie kan overgegaan worden tot afronding in de vorm van: slotbeoordeling door de examencommissie en diplomering!

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Drs. Bert Peene
Drs. Peter Peene

De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp, Utrecht en Zwolle. Er zijn meerdere startmomenten per jaar.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een diploma dat erkend wordt door de Stichting Post-HBO op niveau ‘vakbekwaam’.

Het diploma kan als vorm van ‘formeel leren’ door de schoolleider die al RDO of RADO is, worden ingebracht voor de verplichte herregistratie. De opleidingen zijn door het Schoolleidersregister PO opgenomen als erkende vorm van ‘formeel leren’ in de professionaliseringsthema’s 1 (Persoonlijk Leiderschap), 2 (Regie en Strategie) en 6 (Leidinggeven aan Verandering).

                

Doorstuderen

Het portfolio dat opgebouwd wordt tijdens de opleiding – afhankelijk van de kwaliteit van het geleverde werk - is uitermate geschikt om in te dienen bij de toelatingscommissie van een van onze opleidingspartners, waardoor een verkort traject tot ‘Master of Finance and Control’, ‘Master Business Administration’ of ‘Master in Educational Management’ kan worden doorlopen, welke in één, anderhalf of twee jaar kan worden afgerond.

Competenties

Bij het diploma wordt een competentielijst verstrekt, waarop wordt aangegeven dat competenties, behorende bij het ‘Beroepsprofiel’ zijn aangetoond, en op welk niveau (uitvoerend, vormgevend, strategisch).

 

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding