Geef feedback

Waardevol onderwijsmanagement

Waardevol onderwijsmanagement

Het onderwijs van nu leidt op voor het participeren in de samenleving van de toekomst. Die samenleving zal er anders uitzien dan nu, mede door de snelle ontwikkelingen op het gebied van ICT en robotica. Daarnaast zullen de mondiale ontwikkelingen op het gebied van economie, milieu en internationalisering van de samenleving hun eisen stellen aan het functioneren van de wereldburgers. In deze leergang worden de consequenties voor het onderwijs en voor de schoolleiding verkend en voorzien van concrete mogelijkheden om hierop te anticiperen in het onderwijsaanbod en onderwijsvormgeving, gericht op vernieuwde waardetoevoeging door de school.

type
Type:
Leergang
erkenning
Erkenning:
Schoolleidersregister
beoordeling
Beoordeling:
8,2
duur
Duur:
4 bijeenkomsten
omvang
Omvang:
112 SBU, 4 EC
prijs
Prijs:
€ 2.350
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat
Folder

Scholen zullen door de snelle externe ontwikkelingen flexibel moeten worden in het onderwijsaanbod en in de vormgeving van het onderwijs en de organisatie ervan. Ouders en andere stakeholders stellen steeds nadrukkelijker eisen aan de school op het gebied van de leer- en gedragsopbrengsten. ICT-vaardigheden, probleemoplossend vermogen, internationale communicatie en talentontwikkeling zijn maar enkele aspecten daarvan. Dat doet een enorm beroep op teams van onderwijsgevenden en hun leidinggevenden. De visie op de toekomst en op het leren voor de toekomst is daarbij cruciaal. Want zo’n visie ontwikkel je niet meer als schoolteam ‘stand-alone’, een toekomstvisie ontwikkel je samen met de belanghebbenden: leerkrachten, ouders, vervolgonderwijs, ketenpartners. En je weet dat je daar niet te lang over kunt doen, want intussen ziet de wereld er alweer anders uit. Daarom is visie-ontwikkeling een permanent proces en direct gerelateerd aan concrete onderwijsveranderingen.

In deze leergang wordt allereerst een raamwerk gegeven waarbinnen een school in staat is om zo flexibel te worden en te blijven. We hebben daarvoor het model ‘High Performance Organisations’ gekozen (De Waal), welke u kunt aanvullen met aspecten van excellente scholen, mede op basis van uw schoolconcept en –visie. Vervolgens gaat u in deze leergang, o.a. in het innovatieve e-lab van Innofun, uw visie verder vormgeven, zodat u als leidinggevende in staat bent het visieproces op school te leiden en in stand te houden. Concrete voorbeelden van uitwerkingen van de 21st Century Skills op school zijn uiteraard onderdeel van deze leergang. Daarnaast wordt de – in onze ogen zeer belangrijke - stakeholdergroep ouders betrokken bij dit onderwerp, zodat u niet alleen draagvlak creëert voor de schoolontwikkeling, maar tevens ouders en leerkrachten samen verantwoordelijk maakt voor het proces dat gericht is op ‘leren, leven en werken in de toekomst’.

Doelgroep

Leidinggevenden in het onderwijs zijn de doelgroep voor deze leergang.

Inhoud

De leergang ‘Waardevol onderwijsmanagement’ bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Module Excellent toekomstgericht onderwijs
 • Module 21st Century Skills
 • Module Ouders als educatieve partner
 • Module E-lab experience

Iedere module bestaat uit:

 • Voorwerk: reflectie, literatuur
 • Bijeenkomsten: inspiratie, verdieping, training, interactie
 • Verwerking: (zelf-)onderzoek, analyse, conclusies

Werkvormen

Vooraf verdiept u zich in het thema door middel van een aantal onderzoeksvragen, het doornemen van relevante literatuur en videotips die wij aanreiken op de elektronische leeromgeving. Tijdens de cursusdagen worden de inzichten verdiept door middel van presentaties en groepsopdrachten. Tevens worden praktijkvoorbeelden getoond die door de groep en door de trainer zijn voorbereid.
Gedurende deze leergang voert u een action-learning opdracht uit, gericht op de ontwikkeling van uw school op weg naar excellent en toekomstbestendig onderwijs. Daarbij krijgt u feedback van de docent.

Prijs

Voor deze leergang betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning, maar exclusief de aanschaf van eventuele boeken): € 2.350,-. Onze opleidingen zijn btw-vrij.

Studiebelasting

U volgt drie trainingsmodulen van elk één dag, u neemt deel aan enkele e-learning seminars en u volgt een interactieve sessie in het e-lab.
De overige activiteiten voert u uit op momenten die u zelf kiest. De totale normstudielast van de leergang, inclusief zelfstudie en verwerkingsopdrachten, is 112 uur (= 4 EC’s), verdeeld over 42 contacturen en 70 zelfstudie- en uitwerkingsuren.

Inhoud van de module ‘Excellent toekomstbestendig onderwijs’:

Leerdoelen:
 • U kunt een visie op ‘excellent toekomstbestendig onderwijs’ binnen uw team ontwikkelen, afgestemd op het eigen schoolconcept en de eigen visie op leren.
 • U kunt daarbij actuele ontwikkelingen in de samenleving en in wet- en regelgeving betrekken, o.a. het overheidsstreven naar excellente scholen.
 • U kunt de stakeholders van de school betrekken bij het ontwikkelen van een plan om het onderwijs op de eigen school te ontwikkelen in de richting van excellent toekomstbestendig onderwijs, en hun mening daarin integreren.
 • U kunt uw schoolorganisatie planmatig ontwikkelen, gebruik makend van de vijf aandachtsgebieden van de High Performance Organisation, gericht op het realiseren van excellent toekomstbestendig onderwijs met de best mogelijke leerprestaties voor ieder kind.
 • U kunt uw team op maat ondersteuning bieden bij hun eigen vaardigheden om excellent toekomstbestendig onderwijs mogelijk te maken.
Inzichten en theorieën:
 • High Performance Education (HPO) volgens De Waal
 • Kenmerken van excellente scholen in relatie tot HPO
 • Toekomstbestendig onderwijs in relatie tot HPO
 • De onderzoekende schoolcultuur, vormen van praktijkonderzoek binnen schoolteams
Tools:
 • Scan ‘21e eeuwse vaardigheden’ voor directie
 • HPO-scan
 • Toolbox HPO, met uitwerkingen op de relevante gebieden van HPO
Werkwijze:
 • Vooraf voert u een tweetal scans uit van uw school, vanuit kenmerken van HPO / excellent onderwijs en vanuit de 21st Century Skills. Tevens neemt de betreffende literatuur door.
 • Tijdens de bijeenkomst worden actuele inzichten op het gebied van excellente scholen verbonden aan de concepten ‘toekomstbestendigheid’ en ‘duurzaamheid’. U gaat vervolgens uw scans analyseren in het licht van die concepten. Uw conclusies worden ingedeeld in de aandachtsgebieden van HPO, waarop concrete praktijkvoorbeelden bestudeerd worden: welke interventies kunt u doen om de organisatiekenmerken van uw school te ontwikkelen in de richting van ‘excellent toekomstbestendig onderwijs’? Welke interventies leveren - evidence based – goede effecten op?
 • Na afloop beschrijft u de conclusies uit uw scans, aangevuld met de inzichten van deze module en stelt u een plan op om een of enkele organisatiekenmerken te verbeteren, opdat de school zich verder ontwikkelt naar ‘excellent toekomstbestendig onderwijs’. Dit plan wordt nog niet uitgevoerd, maar wordt aangevuld op basis van de volgende twee modulen.

Inhoud van de module ‘21st Century Skills’:

Leerdoelen:
 • U kunt een visie op ‘Toekomstgericht onderwijs’ binnen uw team ontwikkelen, afgestemd op het eigen schoolconcept en de eigen visie op leren.
 • U kunt daarbij actuele ontwikkelingen in de samenleving en in de techniek betrekken, o.a. het snel groeiende aanbod aan digitale omgevingen voor informatie- en kennisoverdracht.
 • U kunt uw team op maat ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van hun eigen 21st Century Skills om toekomstgericht onderwijs mogelijk te maken.
 • U kunt de stakeholders van de school betrekken bij het ontwikkelen van een plan om het onderwijs op de eigen school zo te ontwikkelen dat deze gericht is op de 21st Century Skills, en hun mening daarin integreren.
Inzichten en theorieën:
 • Modellen 21st Century Skills in internationaal perspectief
 • Visie en werkwijzen binnen de domeinen voor 21st Century Skills
 • 21st Century Skills en hun relatie met verschillende schoolconcepten
 • Project ‘New Pedagogies for Deep Learning’
Tools:
 • Scans ‘21e eeuwse vaardigheden’ voor leerlingen en leerkrachten
 • E-lab experience
 • E-learning omgeving
Werkwijze:
 • Vooraf volgt u de e-lab sessie bij Innofun in Venlo. Daar ontwikkelt u een visie op de 21e eeuwse vaardigheden van uw leerlingen, uw medewerkers en uzelf. Dat gebeurt met opzet in de entourage van het e-lab om u maximaal te prikkelen tot vernieuwend en creatief denken. Tijdens die sessie kunt u tevens een beeld krijgen hoe het ontwikkelen of bijstellen van een visie op leren eruit kan zien als u het met uw team uitvoert.
 • Voorafgaand aan de modulebijeenkomst neemt u de betreffende literatuur door.
 • Tijdens de modulebijeenkomst wordt aan de hand van het project ‘New Pedagogies for Deep Learning’ verkend welke ideeën, principes en ontwikkelingen er momenteel mondiaal gaande zijn op het gebied van de 21st Century Skills. U gaat vervolgens, op basis van de door u uitgevoerde scans, in werkgroepen de consequenties uitwerken voor verschillende schoolsoorten en –concepten. U relateert daaraan uw visie die in het e-lab vorm gekregen heeft. Tenslotte wordt ingezoomd op krachtige praktijkvoorbeelden van concrete uitwerkingen van de diverse domeinen van de 21st Century Skills.
 • Na afloop vult u het plan dat u na module één heeft opgesteld, aan met de inzichten van deze module, opdat de school zich verder ontwikkelt naar ‘excellent toekomstbestendig onderwijs’. Dit plan wordt nog niet uitgevoerd, maar wordt aangevuld op basis van de volgende module.

Inhoud van de module ‘Ouders als educatieve partner’:

Leerdoelen:
 • U kunt samen met (vertegenwoordigers van) ouders komen tot een visie op educatief partnerschap.
 • U kunt daarbij actuele ontwikkelingen in de samenleving en in de economie betrekken, o.a. de groeiende belangstelling voor talentontwikkeling bij kinderen.
 • U kunt samen met (vertegenwoordigers van) ouders de visie op leren dusdanig ontwikkelen, dat er sprake is van waardecreatie voor ouders (in het verlengde van waardecreatie voor hun kind) en waarde-innovatie vanuit toekomstgericht perspectief.
 • U kunt uw team op maat ondersteuning bieden bij hun eigen vaardigheden om adequaat samen te werken met ouders op het gebied van toekomstgericht onderwijs en opvoeding.
 • U kunt de kwaliteit van de ouderparticipatie planmatig ontwikkelen tot een educatief partnerschap.
Inzichten en theorieën:
 • Educatief partnerschap
 • Soorten ouderparticipatie
 • Niveaus van ouderparticipatie in internationaal perspectief
 • Waardecreatie
 • Waarde-innovatie
Tools:
 • Analyse-instrumenten ouderparticipatie
 • Toolbox educatief partnerschap
 • Inspiratievideo’s
Werkwijze:
 • Vooraf neemt u de betreffende literatuur door.
 • Tijdens de modulebijeenkomst analyseert u de soort ouderparticipatie die momenteel op uw school van toepassing is, en de soort ouderparticipatie die u wenselijk acht in het kader van de onderwijsvisie van de school. Tevens analyseert u het niveau van ouderparticipatie op een ontwikkelingsschaal naar educatief partnerschap. Tijdens de bijeenkomst worden krachtige voorbeelden gegeven van manieren om te komen tot verbeterd educatief partnerschap.
 • Na afloop vult u het plan dat u na module één heeft opgesteld en na module twee heeft aangevuld, aan met de inzichten van deze module, opdat de school zich verder ontwikkelt naar ‘excellent toekomstbestendig onderwijs’. U krijgt feedback op dit plan. Daarna voert u (een deel van) het plan uit. U levert een verslag daarvan in, voorzien van resultaten, conclusies, aanbevelingen en een reflectie op uw eigen ontwikkeling. Die reflectie is voorzien van uitgewerkte voornemens om uw ontwikkeling op dit gebied planmatig uit te blijven voeren met duidelijke doelen voor de komende jaren. Ook op dat verslag ontvangt u feedback.

De leergang wordt gegeven door vakbekwame trainers en coaches, die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

De leergang wordt voor individuele deelnemers aangeboden op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. De e-lab sessie vindt plaats in Venlo.

U kunt kiezen uit meerdere trainingsdagen verspreid over het jaar (voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn).

Wij kunnen deze leergang ook incompany bij u op locatie verzorgen, bijvoorbeeld voor uw directeurenkring of uw MT; in dat geval gelden maatwerkprijzen.

Diploma

De leergang wordt afgesloten met een certificaat. Deze leergang is op 9 september 2015 door het SRPO erkend als nascholing in de categorie ‘formeel leren’, in het thema ‘Toekomstgericht Onderwijs’.

Doorstuderen

Indien u na positieve afronding van deze leergang besluit om door te studeren voor het behalen van het diploma Schoolleider Primair Onderwijs, Schoolleider Voortgezet Onderwijs, Bovenschools en Meerscholendirecteur of Master Innovation & Leadership in Education (i.o.) bij Via Vinci Academy, heeft u vrijstelling voor de betreffende leergang / modulen. De geldigheidstermijn van het certificaat is in dat geval 4 jaar tot het moment van afstuderen.

 

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding