Geef feedback

Intern Begeleider basistraject

Intern Begeleider basistraject

De leergang ‘Intern Begeleider basistraject’ maakt onderdeel uit van de post-HBO opleiding Intern Begeleider (IB). In dit basistraject verwerft u de competenties die nodig zijn als startende IB-er. Het is een zeer praktijkgerichte leergang die op onze jarenlange ervaring met IB / ZC- opleidingen is gestoeld. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van (passend) onderwijs.

type
Type:
Leergang
erkenning
Erkenning:
Stichting Post HBO
beoordeling
Beoordeling:
8,0
duur
Duur:
4 bijeenkomsten
omvang
Omvang:
224 SBU, 8 EC
prijs
Prijs:
€ 2.190
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat
Folder

Als u doorstroomt van leraar naar Intern Begeleider, of als een deel van uw takenpakket verandert van lesgeven naar zorg- en ondersteuningscoördinatie, begeleiding van leraren bij het ondersteunen van leerlingen met leer- en gedragsproblemen, participeren in overlegsituaties met het samenwerkingsverband, met kinderopvang, CJG e.d., zijn er nieuwe competenties nodig. Begeleiding van uw collega’s, opbouwen van partnerschap met ouders, coördineren en onderhandelen zijn aspecten die u niet heeft meegekregen in uw eerdere opleiding.
U leert op alle relevante terreinen van het werk van een Intern Begeleider de basisinzichten en –vaardigheden. Als u daarna zou besluiten het post-HBO diploma ‘Intern Begeleider’ te willen verwerven, heeft u al 8 EC’s in uw portfolio opgebouwd.

Doelgroep

Beginnende Intern Begeleiders. Leraren die de functie ambiëren en in de gelegenheid zijn om minimaal twee dagen per week werkplekopdrachten uit te voeren als IB-er zijn ook welkom.

Inhoud

De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Module 1: De intern begeleider als spil in het onderwijs
 • Module 2: De IB-er in de school en haar omgeving
 • Module 3: Diagnostisch handelen
 • Module 4: Coachen van leraren

Werkvormen

De leergang wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. Wij doen een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

€ 2.190,- Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 4 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per vier weken ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 224 uur (=8 EC’s).

De leergang kent de volgende fasen:

1. Intakefase:

We checken of u voldoet aan de toelatingseisen qua opleiding en werkervaring. Indien dat het geval is, wordt een studiecontract opgesteld.
U maakt op uw school afspraken met een zelf gekozen werkplekbegeleider en laat de werkplekovereenkomst ondertekenen en levert deze in bij het secretariaat van Via Vinci Academy.

2. De hoofdfase:

De hoofdfase bestaat uit een traject van vier leerthema’s:

 • Module 1: De intern begeleider als spil in het onderwijs
 • Module 2: De IB-er in de school en haar omgeving
 • Module 3: Diagnostisch handelen
 • Module 4: Coachen van leraren

 

Module 1 De intern begeleider als spil in het onderwijs

De IB-er heeft een belangrijke rol als het gaat over de onderwijs- en opvoedingsondersteuning. Mede ook door de invoering van Passend Onderwijs krijgt u te maken met een veranderende populatie met specifieke ondersteuningsbehoeften. Dat vraagt een nauwe samenwerking met alle betrokkenen zoals ouders, leraren, het samenwerkingsverband en andere externe partijen. Van belang is om goed inzicht te hebben in de beroepscompetenties volgens de landelijke maatstaven en de diverse rollen die u te vervullen heeft.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Competenties van de IB-er volgens de landelijke maatstaven.
 • Persoonlijke competenties
 • Leerstijlen van Kolb
 • Reflectiecirkel van Korthagen
 • Wet- en regelgeving
 • De attitude van de IB-er

Tijdens deze module leert u:

 1. wat het profiel en de taak/functieomschrijving is van de IB-er
 2. wat de vereiste competenties daarbij zijn
 3. uzelf te positioneren in de rol van IB-er
 4. uzelf in beeld te brengen op o.a. leerstijl, motivatie en drijfveren
 5. cyclisch te reflecteren volgens het model van Korthagen

Module 2 De IB-er in de school in haar omgeving

Er heeft de afgelopen jaren een transformatie plaatsgevonden als het gaat over de plaats en rol van de school, het onderwijslandschap verandert! Scholen kunnen zich ten opzichte van elkaar profileren in het onderwijsaanbod, in leerlingprestaties of in ondersteuning die zij aan speciale groepen kunnen bieden. Het ontstaan van het integraal kind centrum, de herpositionering van de samenwerkingsverbanden, de rol van ouders maar zeker ook het onderwijs van de toekomst in de 21e eeuw zijn voorbeelden hiervan.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Onderwijs- en zorgstructuren
 • Visie op zorg
 • Vormgeven aan passend onderwijs waarbij aan bod komen:
  • Het samenwerkingsverband
  • Schoolondersteuningsprofiel en arrangementen
  • Samenwerking met gemeente, kindcentra e.a.
 • Educatief partnerschap
 • Handelingsgerichtheid op samenwerking en ontwikkeling
 • Trends en laatste ontwikkelingen

Tijdens deze module leert u:

 1. welke zorgstructuren er zijn en hoe deze opgezet zijn voor de eigen school
 2. een visie op zorg te formuleren
 3. hoe de organisatie en verantwoordelijkheden van het samenwerkingverband zijn georganiseerd en uw rol hierin als IB-er
 4. zowel kennis te nemen van de  inhoud als het praktiseren van het  schoolondersteuningsprofiel en arrangementen
 5. optimaal kansen te creëren in de samenwerking met partners
 6. wat de effectieve rol van ouders is op de ontwikkeling van het kind en hoe deze in te zetten

Module 3 Diagnostisch handelen

Voor het aanpakken van problemen op school en in het gezin wordt er veel van je verwacht als IB-er. Op grond van de analyse van o.a. signaaltoetsen, observaties en diagnostische gesprekken wordt bepaald of en bij welke leerling verder onderzoek nodig is. Als Intern Begeleider bent u nauw betrokken bij dit diagnostisch onderzoek en het mede voorbereiden daarvan. Ook is in veel gevallen de IB-er degene die alle activiteiten rond het onderzoek coördineert, waaronder het overleg met alle betrokkenen. Tijdens deze module krijgt u inzicht in diverse diagnostische instrumenten en bent op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot diagnostiek.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Handelingsgericht werken
 • Handelingsgerichte diagnostiek
 • De 1-zorgroute
 • Diagnostische instrumenten
 • Observatie en interventies

Tijdens deze module leert u:

 1. de basisprincipes van HGW en HGD
 2. analyseren en interpreteren van resultaten en gegevens van leerlingen (op individueel niveau, groepsniveau als ook op groepsniveau m.b.v. o.a. trendanalyses)
 3. hoe hier op de verschillende niveaus (leerling-groep-school en bovenschools) invulling aan te geven
 4. de functie en werking van diverse diagnostische instrumenten en hoe dit in te zetten
 5. te observeren op leerling- en leraarniveau vanuit een gerichte zorgbehoefte
 6. de leraar te adviseren en te begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van groepsplannen en handelingsplannen

Module 4 Coachen van leraren

De grootste verandering in de afgelopen jaren in het vak van intern begeleider is wel te vinden in de manier waarop met collega’s wordt omgegaan. In toenemende mate is de IB-er een coach van leraren geworden, op het gebied van omgaan met leer- en gedragsproblemen. Omdat het accent ook verschuift naar preventief en duurzaam coachen, is de IB-er steeds meer aan het coachen op het terrein van de vaardigheden van de leraren: klassenmanagement, pedagogische tact en instructiekwaliteit.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Analyseren van je rol binnen je team en de randvoorwaarden voor coaching
 • Openheid in communicatie met collega’s
 • Hanteren van weerstand: werken met intrinsieke motivatie en draagvlak
 • Dramadriehoek.
 • Motiverende gespreksvoering
 • Roos van Leary
 • Intermenselijke gedragingen volgens Ferdinand Cuvelier
 • Vergaderen volgens Edward de Bono

Tijdens deze module leert u:

 1. een individueel coachingsplan opstellen en uitvoeren
 2. werken met het GROW-model

De leergang wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Drs. Suzan ter Riele
Angelique Kees
Margreet Pols

De leergang wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. Er zijn meerdere startmomenten per jaar.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Certificaat

De leergang wordt afgesloten met een certificaat, welke onderdeel uitmaakt van de opleiding Intern Begeleider die erkend wordt door Stichting Post-HBO.

  

Inschrijfmogelijkheden
Breda
12-09-2019 (reeds gestart)
Groep is al gestart, neem contact op met het secretariaat
Hoofddorp
13-09-2019 (reeds gestart)
Groep is al gestart, neem contact op met het secretariaat
Zwolle
19-09-2019 (reeds gestart)
Groep is al gestart, neem contact op met het secretariaat
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding