Geef feedback

Gedragsexpert verkort

Gedragsexpert verkort

De verkorte opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van professioneel omgaan met gedragsproblemen op school. Kennis en inzichten die u nodig heeft om beter om te gaan met kinderen met gedragsproblemen en om goed te communiceren met ouders. Tijdens deze verkorte opleiding werkt u actief aan het verbeteren van het welbevinden van de betreffende leerlingen, van de klasgenoten en van uzelf. U krijgt meer inzicht in de achtergronden van bijzonder gedrag en effectieve manieren om daarmee om te gaan. U leert gedragsproblemen te signaleren, te herkennen en effectief aan te pakken. 

type
Type:
Leergang
erkenning
Erkenning:
C-LiON
beoordeling
Beoordeling:
8,9
duur
Duur:
4 bijeenkomsten
omvang
Omvang:
98 SBU, 3,5 EC
prijs
Prijs:
€ 1.999
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Resultaat
Folder

Deelnemers nemen de eigen schoolpraktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft. U gaat aan de slag met onder andere het opstellen van een eigen groeps- en interventieplan, het uitvoeren van een gedragsfunctie analyse en de toepassing van gerichte interventies.

De casuïstiek vanuit uw eigen school neemt u mee naar de bijeenkomsten. Daarover gaat u met de docent en medestudenten aan de slag; u zult merken dat in onze werkwijze ruime aandacht is voor uw eigen leervragen.

Doelgroep

Deze verkorte opleiding Gedragsexpert is bedoeld voor leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren, in het primair en voortgezet onderwijs.

Inhoud

U verwerft kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van: 

 • gedragsproblemen signaleren en herkennen
 • de kenmerken van de meest voorkomende stoornissen
 • handelingsgericht werken aan gedragsverandering bij leerlingen 
 • groepsprocessen in de klas ombuigen naar een positief leerklimaat 
 • met ouders samenwerken aan gedragsverandering 
 • multidisciplinair werken, melden en verwijzen 

U leert dit tijdens een praktijkgerichte en effectieve aanpak  U neemt uw eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft. U gaat aan de slag met onder andere het opstellen van een eigen groeps- en interventieplan, het uitvoeren van een gedragsfunctie analyse en de toepassing van interventies. Dit allemaal vanuit uw eigen schoolsituatie. Daarnaast bent u in gesprek met andere deelnemers, en zult u snel merken dat uw leervragen centraal staan tijdens de opleiding.

Werkvormen

De leergang wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De leergang doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Voor deze leergang betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning):€ 1.999-
Kosten literatuur: additioneel.
Onze opleidingen zijn btw-vrij.

Studiebelasting

We adviseren gedurende de leergang iedere bijeenkomst goed voor te bereiden aan de hand van de aanbevolen literatuur. Daarnaast kunt u na de bijeenkomsten aan de slag met het betreffende onderwerp. De totale normstudielast van de leergang is 98 uur (=3,5 EC’s).

Module 1 Groepsplan gedrag

Wat kan het onderwijs doen om een gezonde ontwikkeling van iedere leerling te faciliteren? Met een groepsplan gedrag komt zowel de leraar, de groep als het individu aan bod. Vanuit het handelingsgericht werken kan hiermee een goede, gezonde groepssfeer gecreëerd worden die helpt in het neerzetten van goed klassenmanagement en een sociaal emotioneel klimaat waarin kinderen kunnen groeien. Daarnaast heeft het groepsplan gedrag het potentieel om preventief te werken en plek te bieden voor het brede spectrum aan gedrag bij kinderen.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema's: 

 • Preventie van probleemgedrag
 • Handelingsgericht werken en het stellen van concrete en toetsbare doelen voor gedrag
 • Sociaal emotioneel leren, klassenmanagement en werkvormen om dit vorm te geven 
 • Ondersteuningsbehoefte van de leraar
 • Fasen van de groepsvorming en activiteiten om dit te ondersteunen
 • Oefenen met het opstellen van een eigen groepsplan gedrag

Tijdens deze module leert u:

 1. Handelingsgericht werken met een groep:
  1. Cyclus van handelingsgericht werken
  2. SMART doelen stellen vanuit de cyclus van handelingsgericht werken
 2. Opstellen van een groepsplan gedrag met daarin aandacht voor:
  1. Ondersteuningsbehoefte van de leraar
   • doelen om het eigen professioneel optreden te verbeteren
   • methoden om eigen professioneel optreden te verbeteren
   • het kunnen vragen van ondersteuning om het eigen functioneren te professionaliseren
  2. Fasen van de groepsvorming
   • herkennen van verschillende fasen
   • doelen stellen om de fase van de groepsvorming te verbeteren
   • mogelijke activiteiten oefenen die vormend werken op een groep
  3. Sociaal emotioneel leren
   • opstellen van doelen voor sociaal emotioneel leren
   • oefenen met werkvormen voor sociaal emotioneel leren
Module 2 Het agressieve kind

Elke vorm van agressie raakt ons persoonlijk en maakt ons kwetsbaar. Toch is het belangrijk om bij een aanval van agressie stevig en rustig te blijven handelen. Soms door robuust en duidelijk grenzen aan te geven, soms door dingen rustig te laten uitrazen. Het herkennen van verschillende vormen van agressie en oefening in hoe hiermee om te gaan zijn dan ook wezenlijke onderdelen om ons weerbaar te voelen en de agressie van kinderen en ouders te reguleren. Achtergronden en modellen voor de verklaring van agressie geeft ons handvatten in hoe we agressie voor kunnen zijn en hiermee maken we een link naar interventies en strategieën.

Vervolgens kijken we naar gedragsmodificatie. Door middel van ons gedrag leren we onszelf kennen en de wereld om ons heen. Met ons gedrag communiceren we wie we zijn, wat we willen, voelen en denken. Kinderen moeten nog leren wat wel en niet kan. Negeren, straffen en belonen zijn daarmee handige instrumenten, mits goed toegepast vanuit de autoriteit in plaats vanuit een machtspositie. Een mooi en volledig beeld kan worden verkregen door in de gedragsanalyse te kijken naar de doelen, de gebeurtenissen en de gevolgen. Hiermee gaan we praktisch aan de gang.

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Instrumentele conditionering, straffen, belonen, negeren
 • Gedragsfunctie Analyse en Gedragsinterventieplan
 • Kenmerken van de oppositionele gedragsstoornis en de antisociale gedragsstoornis
 • Herkennen van fases in acting out gedrag
 • Sociale Informatie Verwerking (SIP)
 • Strategieën en interventies voor agressieregulatie 

Tijdens deze module leert u: 

 1. Instrumentele conditionering:
  • wanneer en hoe werkt straf en beloning
  • een juiste manier van negeren
  • de kracht van het compliment–beloningssystemen
 2. Verschillende uitingsvormen van moeilijkheden in de agressieregulatie
  • het verschil tussen frustratieagressie en instrumentele agressie en hoe daar verschillend mee om te gaan
  • ODD en CD
  • herkennen van de fases voor acting out gedrag
  • sociale informatie verwerking (SIP)
  • strategieën voor de leerkracht en interventies voor de leerling omtrent agressief, druk en dwars gedrag, zoals structuur en voorspelbaarheid, verbale zelfspraak, zelfcontrole en check in check out
 3. Gedragsfunctie analyse (GFA) en Gedrag Interventie Plan (GIP)
  • Observeren
  • het opstellen van een gedragsfunctie analyse
  • het opstellen van functionele hypothesen
  • uitstippelen van een route van tegenstrijdig gedrag
  • het opstellen van een interventieplan
 4. Samenwerking met ouders
Module 3 Angst en autisme

In het eerste deel van de derde module gaat het over angsten bij kinderen. Dit is niet altijd zichtbaar voor de omgeving. Angstige kinderen zullen in gedrag niet opvallen en kunnen makkelijk over het hoofd worden gezien. Kleine patronen van angst kunnen helaas makkelijk uitgroeien tot een probleem dat het kind geheel kan gaan beheersen. Voor de leraar is het dus van groot belang alert te zijn op de verschillende vormen van angst en hier preventief in op te treden. Tijdens de training worden verschillende angststoornissen behandeld, maar zullen we vooral aandacht besteden aan de processen die angststoornissen en -problemen begeleiden. Voor de leraar is het wezenlijk van belang om verschillende type gedachten te onderkennen en herkennen. De Rationeel Emotieve Therapie zal kort aan de orde komen, alsmede de G-reeks. Hoe dit in de praktijk eruit ziet, wordt vervolgens uitvoerig besproken in een faalangst begeleidingsgesprek.

In het tweede deel van deze module wordt ingegaan op Autisme Spectrum Stoornissen. Naast algemene kenmerken komen ook deze stoornissen in hoge mate geïndividualiseerd voor bij kinderen. Per kind moet bekeken worden welke aanpak geschikt is. Een beknopte theoretische kennis geeft handvatten om naar het soms moeilijk leesbare gedrag te kijken en de eigen benadering naar het kind kritisch onder de loep te nemen. De nadruk van het tweede gedeelte van deze module ligt op het toepassen van interventies vanuit het idee dat veel probleemgedrag voorkomt uit een gebrek aan onduidelijkheid en verkeerde communicatie met deze problematiek. Hiervoor gaan we praktisch aan de slag met het boek ‘Geef me de Vijf’ van Colette de Bruin.

Angst

 • Kenmerken van verschillende school gerelateerde angsten: gegeneraliseerde angststoornis, sociale angst, separatieangst, selectief mutisme, faalangst
 • De relatie tussen cognities en angst en aandachtspunten in de benadering van angstige kinderen
 • RET en G-reeks

ASS

 • Autisme Spectrum Stoornis
 • Centrale Coherentie, Communicatie met kinderen met ASS en visualisatie
 • Aanpak uit Geef me de Vijf van Colette de Bruin 

Tijdens deze module leert u:

 1. School gerelateerde angsten
  • gegeneraliseerde angststoornis, separatie angst en selectief mutisme
  • sociale angst, faalangst en beschermende en in stand houdende factoren
 2. Rationeel Emotieve Therapie en de G-reeks
  • overtuigingen en eisen
  • ABC schema en het ABCDE schema
  • GGG schema en het GGGGG-schema
 3. (Faal)angstgesprek
 4. ASS
  • symptomatologie en uitingsvormen van Autisme Spectrum Stoornis, waaronder Klassiek Autisme, Asperger en PDD-NOS
  • ASS en sociale interactie, structuur, communicatie, gedrag en interesse
  • Centrale Coherentie, Theory of Mind, gebrek in de executieve functies
 5. Communicatie en omgang aan de hand van het wat, waar, wie, wanneer en hoe
 6. Visualiseren
 7. Oefenen met een afsprakenschrift
Module 4 Het drukke kind

In deze module bestuderen we ADHD en ADD. Er wordt gekeken naar symptomen en een verklaringsmodel. Naast een grote acceptatie van gedrag, kan doelgericht aan verbetering van het probleemgedrag gewerkt worden. Hierbij geldt dat in de klas een juiste werkhouding prioriteit moet krijgen. Daarnaast is het ook goed om te weten hoe overgangssituaties kunnen worden begeleid en welke behoeftes kinderen met ADHD hebben. Nadat we hebben bekeken wat ADHD inhoudt en gekeken naar de mogelijke competenties bij de leerkracht om deze kinderen te begeleiden in de klas, gaan we over naar het oplossingsgericht werken. Hiermee maken we kinderen partner in het probleem en gaan we het kind zien als expert van zichzelf. Centrale vraag: wat werkt bij jouw persoon in jouw omstandigheden? Hiermee maken we het kind handelingsbekwaam.

De module heeft de volgende inhoudelijke thema's:

 • Symptomen van ADHD, verklaringsmodellen en de belangrijkste interventies
 • ADHD en zelfstandig werken
 • Executieve functies
 • Dramadriehoek en oplossingsgericht werken 

Tijdens deze module leert u:

 1. ADHD en ADD
  • symptomen
  • inhibitiemodel van Barkley en de executieve functies
  • structuur, variabelen en specifieke interventies voor werkhouding  en overgangssituaties
  • samenwerking met ouders
 2. Strategieën voor de leerkracht en interventies voor de leerling omtrent druk en dwars gedrag, zoals structuur en voorspelbaarheid
 3. Reflectie op uw eigen houding naar kinderen met ADHD
 4. Oplossingsgericht werken
  • dramadriehoek
  • een probleem vertalen in een vaardigheid
  • kinderen motiveren een bepaald doel te behalen
  • een gesprek voeren aan de hand van kids skills
  • verschillende werkvormen in het oplossingsgericht werken

De leergang wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring. 

Drs. Suzan ter Riele 

Suzan ter Riele is werkzaam als orthopedagoog bij C-LION. Zij studeerde na de Pabo aan de Universiteit van Utrecht. In haar werk als orthopedagoog heeft ze kinderen begeleid in het (speciaal) basisonderwijs. Suzan verzorgt training en coaching aan professionals in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en is docent bij verschillende opleidingen van Via Vinci Academy.

Drs. Tatiana Bastiaanse

Tatiana Bastiaanse is bij C-LION werkzaam als pedagoog en onderzoeksbegeleider. Na het afronden van de Pabo studeerde ze pedagogische beleidswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Naast haar lesgevende taken in het primair onderwijs heeft zij ervaring opgedaan met het opstellen en uitvoeren van (individuele en groeps) gedragsplannen en met het aansturen en coachen van professionals. 

U ontvangt na afronding van de verkorte opleiding Gedragsexpert een bewijs van deelname. Indien u ook het post-HBO registerdiploma ‘Gedragsexpert’ wilt verwerven, is een beknopt aansluitingsprogramma beschikbaar, waardoor u de resterende activiteiten van de post-HBO opleiding Gedragsexpert kunt uitvoeren.

  

Inschrijfmogelijkheden
Hoofddorp
29-10-2019
Aanmelden voor 22-10-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding