Geef feedback

De school als professionele leergemeenschap

De school als professionele leergemeenschap

Een professionele leergemeenschap is een schoolcultuur waarin de professionals het boeiend vinden om zich permanent te ontwikkelen, samen met hun collega’s, om steeds beter in staat te zijn om het onderwijs zoveel mogelijk te laten renderen voor iedere leerling. De teamcultuur wordt gevormd door de mensen die deel uitmaken van het team, maar wordt ook bepaald door specifiek leiderschapsgedrag: stimuleren tot samenwerken, stimuleren tot leren, zelf een onderzoekende houding als voorbeeldgedrag tonen en het team uitdagen tot steeds beter functioneren.

type
Type:
Leergang
erkenning
Erkenning:
Schoolleidersregister
beoordeling
Beoordeling:
8,6
duur
Duur:
4 bijeenkomsten
omvang
Omvang:
144 SBU, 5 EC
prijs
Prijs:
€ 2.350
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat
Folder

Een excellente school heeft een excellent team nodig. Dat betekent niet dat de leraren en andere professionals altijd alles weten, maar wel dat ze erop gericht zijn steeds meer te weten te komen. Zo’n onderzoekende houding is cruciaal om vooruit te komen. Een professionele leergemeenschap is een team van professionals die niets goed genoeg vinden, die zich lerend opstellen en daarbij elkaar uitdagen om te onderzoeken op welke manier iedere leerling het beste leert. Een professionele leergemeenschap is ook een goed samenwerkend team, waarin teamleden zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van iedere leerling.

Doelgroep

Schoolleiders en bovenschools directeuren zijn de doelgroep voor deze leergang.

Inhoud

De leergang bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Module ‘Human Resource Management’
 • Module ‘Kwaliteitszorg en –verhoging in het onderwijs’
 • Module ‘Naar een professionele cultuur’
 • Module ‘De onderzoekende school’
 • In de bijeenkomsten komen de volgende onderdelen aan bod:
  • Actualiteit en casuïstiek
  • Wetenschap (kennis, inzichten, literatuur)
  • Visie (de verdere ontwikkeling van uw visie op het thema)
 • Literatuurstudie en e-learning
 • Zelfstandig POP-gestuurd leren (onderzoek)

Werkvormen

Vooraf verdiept u zich in relevante literatuur die wij aanreiken op de elektronische leeromgeving en met boekentips. Tijdens de collegedagen worden de inzichten verdiept door middel van presentaties en groepsopdrachten. Vervolgens voert u een action-learning opdracht uit in de praktijk van uw school. Die opdracht wordt door de docent voorzien van feedback.

Prijs

Voor deze leergang betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning, maar exclusief de aanschaf van eventuele boeken): € 2.350,- Onze opleidingen zijn btw-vrij.

Studiebelasting

U volgt vier collegedagen. De overige activiteiten, waaronder het praktijkonderzoek, voert u uit op momenten die u zelf kiest. De totale normstudielast van de leergang, inclusief zelfstudie en werkonderzoek, is 144 uur (= 5 EC’s).

Inhoud van de module ‘Human Performance Management’:

Leerdoelen:

 • U kunt het Human Performance Management van uw school inrichten op basis van de kwaliteitsambitie van de school. Daarbij bent u in staat om het HR- en kwaliteitsbeleid van de school mede te realiseren op grond van de mogelijkheden van het bestuurlijk beleid.
 • U kent de principes en voorwaarden om op de eigen school de inhoud van de begrippen ‘professionals’ en ‘professionaliteit’ op een hoger niveau te brengen in relatie tot de gewenste kwaliteit van het onderwijs. Daarbij heeft u een visie ontwikkeld hoe de kennis- en kwaliteitsontwikkeling van uw school kan worden gestimuleerd.
 • U heeft inzicht in de voorwaarden voor het leren van professionals en u kunt op basis daarvan professionaliseringsactiviteiten ontplooien en de uitvoering van die plannen (bege)leiden.

Inzichten en theorieën:

 • High Performance Medewerkers
 • Kwaliteitsniveaus volgens de INK-systematiek
 • Human Resource Management 2020
 • Professionals en professionaliteit

Tools:

 • INK positiebepaling
 • Performance Gap Scan
 • Balanced Scorecard Leerrendement
 • Personal Performance Methode

Werkwijze:

 • Vooraf voert u zelfstandig een INK-positiebepaling uit op uw school. U neemt de resultaten van die scan mee naar de studiedag.
 • Tijdens de studiedag wordt aan de hand van de INK-positiebepaling een analyse uitgevoerd van de kwaliteit van diverse organisatieonderdelen van uw school. Daarbij wordt met name ingezoomd op het personeel: hun competenties, talenten, betrokkenheid en prestaties. Vervolgens gaat u tijdens de studiedag op zoek naar mogelijkheden om hun prestaties te verhogen, op basis van nieuwe inzichten op het gebied van HRM. U oefent met enkele tools die u in de praktijk kunt inzetten.
 • Na afloop voert u de INK-positiebepaling nogmaals uit, nu door meerdere medewerkers hierbij te betrekken. U analyseert samen met hen de uitkomsten en u trekt samen conclusies voor de kwaliteitssystemen (module 2 van deze leergang) en voor de professionele cultuur (module 3 van deze leergang).

Inhoud van de module ‘Kwaliteitszorg en –verhoging in het onderwijs’:

Leerdoelen:

 • U kunt de kwaliteitszorg en het proces van kwaliteitsverhoging meer in overeenstemming brengen met de visie van de school.
 • U kunt de kwaliteitszorg en het proces van kwaliteitsverhoging meer in overeenstemming brengen met de visie van de stakeholders.
 • Op grond daarvan bent u in staat de organisatiekenmerken af te stemmen op deze visie.
 • U kunt de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid van het onderwijs afstemmen op externe signalen en trends.
 • U kunt het kwaliteitsbeleid van de school zo inzetten dat ze gericht is op de optimalisatie van leerprestaties van leerlingen.
 • U kunt draagvlak en eigenaarschap creëren bij alle partijen om gezamenlijk de strategische doelen te realiseren.

Inzichten en theorieën:

 • Het onderwijsproces, toezicht, zelfevaluatie en verantwoording.
 • Draagvlak en betrokkenheid voor schoolontwikkeling en het lerend vermogen van de school
 • Normeren, meten en evalueren van gedrag en leerprestaties van leerlingen en trekken van consequenties voor de verschillende organisatiekenmerken.
 • Integrale kwaliteitszorg en de leercyclus op alle niveaus

Tools:

 • Observeren en bespreken kwaliteit onderwijsproces
 • Integraal organisatie- en kwaliteitssysteem Via-4
 • Kijkwijzers (Via-4), bordsessies en flitsbezoeken
 • Gespreksvoering: klassenbezoeken nabespreken, verbeterplanning
 • Borgingsstructuur en borgingsdocumenten

Werkwijze:

 • Deze bijeenkomst vindt plaats op een school die werkt met de systematiek ‘Via-4’ (zie o.a. www.onderwijsadviesdiensten.nl) waarbij u die werkwijze relateert aan de efficiency, effectiviteit en betrokkenheid van uw eigen en andere kwaliteitssystemen.
 • Na deze bijeenkomst beschrijft u doelen voor de verdere ontwikkeling van de ‘Integrale Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling’ op uw school, waarbij u de inzichten uit de eerste twee modulen van deze leergang integreert.

Inhoud van de module ‘Naar een professionele cultuur’:

Leerdoelen:

 • U kent de concepten ‘Lerende organisatie’ en ‘Professionele leergemeenschap’ (PLG) en u kunt op grond van nader onderzoek bepalen welke aspecten van de PLG uw organisatie (nog) nodig heeft om de visie, missie en ambitie van de school te kunnen waarmaken.
 • U kunt op basis hiervan voorstellen doen om de eigen school (nog meer) te ontwikkelen in de richting van een PLG die in open relatie staat tot haar maatschappelijke omgeving. Hierbij legt u een duidelijk verband met de visie, missie en ambitie van de school, zoals deze tot stand is gekomen in goed overleg met diverse stakeholders en op basis van externe ontwikkelingen. U bent in staat om leiding te geven aan de uitvoering van (een deel van) dit traject.
 • U kent de verschillende aspecten van het begrip ‘organisatiecultuur’ en de waarde van enkele diagnose-instrumenten en u kunt met hulp hiervan de huidige en de gewenste cultuur van uw school bepalen.
 • U kunt een traject ontwerpen en leiden dat de schoolcultuur ‘van Nu naar Gewenst’ moet doen ontwikkelen.

Inzichten en theorieën:

 • Organisatiecultuur volgens Edgar Schein
 • Organisatieculturen volgens het model van de concurrerende waarden
 • De Cubrix (Spiral Dynamics en organisatieontwikkeling)
 • Professionele Leergemeenschap en Lerende Organisatie
 • De betekenis van sociale netwerken voor het ontstaan van een organisatiecultuur

Tools:

 • Performance Gap Scan
 • De OCAI
 • De MMI
 • Vragenlijst Professionele Leergemeenschappen
 • en andere cultuur diagnose-instrumenten

Werkwijze:

 • De doelen die u na afloop van de vorige module ontwikkeld heeft, neemt u mee naar de studiedag. Tevens heeft u de betreffende literatuur doorgenomen.
 • Tijdens de studiedag bouwt u een conceptueel kader op welke ingezet kan worden als analyse-instrument voor de professionele cultuur van uw school en voor het ontwikkelen van deze cultuur tot een professionele leergemeenschap. Daarbij zoomt u in op effectieve interventies om binnen het team draagvlak te creëren voor de teamontwikkeling.
 • Na afloop bespreekt u binnen uw team de door u gestelde doelen voor de ontwikkeling van de ‘Integrale Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling’ en u stelt samen met een kerngroep vanuit uw team deze doelen bij.

Inhoud van de module ‘De onderzoekende school’:

Leerdoelen:

 • U verwerft vaardigheden voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, evenals kennis en inzicht om onderzoek van anderen te kunnen interpreteren, beoordelen en van nut te laten zijn voor de eigen werksituatie.
 • U verwerft ervaringskennis van het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek binnen uw school.
 • U verwerft inzichten in het stimuleren van een onderzoekende attitude bij leerkrachten.
 • U kunt resultaten van onderzoek bespreken met de stakeholders van uw school.

Inzichten en theorieën:

 • Functie en plaats van onderzoek in een lerende en onderzoekende schoolcultuur
 • Onderzoeksontwerp, data-analyse en interpretatie
 • Kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling
 • Waardering en evaluatie van eigen onderzoek en van anderen
 • Rapporteren, presenteren en bespreken met stakeholders

Tools:

 • Diverse webtools
 • Format praktijkgericht onderzoek
 • Format onderzoeksverslag

Werkwijze:

 • Tijdens de studiedag verkrijgt u inzichten op het gebied van een passende onderzoeksaanpak voor de doelen die u heeft op het gebied van teamontwikkeling.
 • Op basis van de teamontwikkeldoelen wordt een cultuuronderzoek voorbereid en uitgevoerd. De kerngroep binnen uw team is daarbij uw klankbord.
 • Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kiest u één verbeterpunt en u voert deze uit, waarna u een effectmeting uitvoert.
 • U levert een verslag van de onderzoeken en de daartussen uitgevoerde activiteiten in, voorzien van resultaten, conclusies, aanbevelingen en een reflectie op uw eigen ontwikkeling. Die reflectie is voorzien van uitgewerkte voornemens om uw ontwikkeling op dit gebied planmatig uit te blijven voeren met duidelijke doelen voor de komende jaren. Ook op dat verslag ontvangt u feedback.

De leergang wordt gegeven door vakbekwame docenten, die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

De leergang wordt voor individuele deelnemers aangeboden op de locaties: Breda, Den Haag/Delft, Middelburg, Hoofddorp en Zwolle.

U kunt kiezen uit meerdere collegedagen verspreid over het jaar (voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn). Daarnaast kunnen wij deze leergang ook incompany bij u op locatie verzorgen.

Diploma

De leergang wordt afgesloten met een certificaat. Deze leergang is op 9 september 2015 door het SRPO erkend als nascholing in de categorie ‘formeel leren’, in het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’.

Doorstuderen

Indien u na positieve afronding van deze leergang besluit om door te studeren voor het behalen van het diploma Schoolleider Primair Onderwijs, Schoolleider Voortgezet Onderwijs, Bovenschools en Meerscholendirecteur of Master Innovation & Leadership in Education (i.o.) bij Via Vinci Academy, heeft u vrijstelling voor de betreffende leergang / modulen. De geldigheidstermijn van het certificaat is in dat geval 4 jaar tot het moment van afstuderen.

 

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding