Geef feedback

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven

Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie. Deze basiscomponenten leveren de beste resultaten bij leerlingen. We hanteren in deze cursus zeer actuele (wetenschappelijke) inzichten in goed onderwijs. Uiteraard kunt u zelf de afstemming zoeken met de onderwijsvisie van de school, de leeftijd en schoolsoort van de leerlingen en uw eigen waarden en normen. Maar de rode draad vormt evidence based inzichten in goed onderwijs en vanuit die basis leert u het lesgevend gedrag van leraren observeren. Vanuit die observatie kunt u vervolgens een feedbackgesprek voeren, gericht op verdergaande ontwikkeling van de professionaliteit van de leraar.

type
Type:
Cursus
erkenning
Erkenning:
Schoolleidersregister
beoordeling
Beoordeling:
8,7
duur
Duur:
3 bijeenkomsten
omvang
Omvang:
84 SBU, 3 EC
prijs
Prijs:
€ 890
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Mensen die al geruime tijd in de schoolleiding zitten, bemerken dat ze verder af komen te staan van de onderwijspraktijk, al kunnen ze terugvallen op hun oorspronkelijke basiskennis van het lesgeven. Ze weten welke basisprincipes gelden voor lesgeven, voor de interactie met kinderen en voor een goed klassenmanagement. Als je heel lang zelf niet meer hebt lesgegeven gaat het anders aanvoelen, omdat je merkt dat het onderwijsproces andere eisen stelt dan ‘vroeger’. Daardoor voel je je minder zeker in je beoordeling van de kwaliteit van het onderwijsproces en menig schoolleider schuift dan deze activiteiten door naar de intern begeleider of zorgcoördinator.

Deze onzekerheid voelen zij-instromende schooldirecteuren ook. Ze durven zich nauwelijks op onderwijskundig terrein te manifesteren.

Na het concept van de ‘lerende organisatie’ op het eind van de vorige eeuw en het introduceren van het begrip ‘excellent onderwijs’ in het begin van deze eeuw, is er veel wetenschappelijke informatie beschikbaar gekomen. Zo heeft Marzano een schitterende bundeling gemaakt van evidence based methodieken en werkwijzen, en is recentelijk John Hattie goed in beeld gekomen met zijn inzichten inzake het leerproces van kinderen. We zien dat deze onderwijskundige ontwikkelingen gelijke tred houden met nieuwe inzichten over de werking van de hersenen, en met de ontwikkeling van nieuwe (multimediale) onderwijsleermiddelen.
Om verschillende doelgroepen, zoals de zij-instromende schoolleiders, schoolleiders die al heel lang buiten het onderwijsproces staan, en )intern) begeleiders actuele en wetenschappelijk onderbouwde inzichten te geven op het gebied van de kunst van het lesgeven, heeft Via Vinci Academy deze module ontwikkeld, waarin u leert observeren vanuit een goed onderbouwd referentiekader, en die observatie om te zetten in ontwikkelingsgerichte gesprekken met leraren.

Doelgroep

Zij-instromende schoolleiders, schoolleiders die al heel lang in functie zijn en (intern) begeleiders vormen de doelgroep voor deze cursus.
Door de gebruikte casuïstiek geschikt voor mensen in het PO, VO, MBO en SO.

Inhoud:

 • Pedagogisch klimaat en pedagogische relatie (met inzichten van Luc Stevens)
 • Opbrengstgerichte didactiek (met inzichten van John Hattie, Marzano en het toezichtkader van de inspectie)
 • Afstemming en differentiatie (met inzichten van ‘Teach like a champion’)
 • Handelingsgericht werken (in relatie met de Wet Passend Onderwijs)
 • Effectief klassenmanagement (met inzichten van Marzano)
 • Gezamenlijk verantwoordelijk (teamteaching en ouderparticipatie in traditionele en moderne vernieuwingsscholen)
 • Ontwikkelingsgericht coachen

Werkvormen

Vooraf verdiept u zich in relevante literatuur die wij aanreiken op de elektronische leeromgeving en met boekentips. Tijdens de drie cursusdagen worden de inzichten verdiept door middel van presentaties en groepsopdrachten. Vervolgens voert u een action-learning opdracht uit in de praktijk van uw school. Die opdracht wordt beoordeeld op post-HBO niveau.

Prijs

Voor deze cursus betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning, maar exclusief de aanschaf van eventuele boeken of additionele e-learning modulen): € 890,-
Deze module wordt gratis aangeboden bij de Opleiding schoolleider zij-instroom VO.
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

U volgt drie lesdagen van elk 2 dagdelen. De totale normstudielast van de module, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 84 uur (= 3 EC’s).

Leerdoelen van de cursus ‘De kunst van het lesgeven’

 • U verwerft kennis van de belangrijkste – evidence based – inzichten op het gebied van de kwaliteit van het onderwijsproces, op de onderdelen: instructie en leerlijnen, pedagogische relatie en klassenmanagement.
 • U kunt de kwaliteit van het onderwijsproces observeren, registreren, analyseren en evalueren.
 • U kunt de waargenomen en beoordeelde kwaliteit van het onderwijsproces ontwikkelingsgericht bespreken met de leraar.

Inzichten en theorieën:

 • Pedagogisch klimaat en pedagogische relatie (met inzichten van Luc Stevens)
 • Opbrengstgerichte didactiek (met inzichten van John Hattie, Marzano en het toezichtkader van de inspectie)
 • Afstemming en differentiatie (met inzichten van ‘Teach like a champion’)
 • Handelingsgericht werken (in relatie met de Wet Passend Onderwijs)
 • Effectief klassenmanagement (met inzichten van Marzano)
 • Gezamenlijk verantwoordelijk (teamteaching en ouderparticipatie in traditionele en moderne vernieuwingsscholen)

Tools:

 • Kwaliteitskaarten onderwijsproces (Marzano)
 • Observatieinstrumenten:
  • Effectieve instructie
  • Pedagogische relatie
  • Klassenmanagement
 • Ontwikkelingsgerichte gesprekken met leraren

De cursus wordt gegeven door vakbekwame docenten, die beschikken over uitgebreide praktijkervaring.

Angelique Kees
Petra de Jager

De cursus wordt voor individuele deelnemers aangeboden op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle.
Daarnaast kunnen wij deze cursus ook incompany bij u op locatie verzorgen.

Diploma

De cursus wordt afgesloten met een certificaat dat onderdeel uitmaakt van een opleiding die erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs en door de Stichting Post-HBO.

Doorstuderen

Indien u na positieve afronding van deze cursus besluit om door te studeren voor het behalen van het diploma Schoolleider Primair Onderwijs, Schoolleider Voortgezet Onderwijs, Intern Begeleider – Zorgcoördinator, heeft u vrijstelling voor de betreffende module. De geldigheidstermijn van het certificaat is in dat geval 4 jaar tot het moment van afstuderen.

Competenties

De inhoud en doelen van deze module horen bij de competentie(s):

 • Visie-gestuurd werken:

U geeft vanuit visie vorm en inhoud aan de ondersteuning van het primair proces, aansluitend op schooldoelen.

U communiceert vanuit deze visie zowel in waarderende en stimulerende zin met leraren.

U kunt onderzoeksresultaten over onderwijsverbetering toetsen in de praktijk.

 • Bijdragen aan schoolontwikkeling vanuit een onderwijskundige gerichtheid:

U heeft kennis van en inzicht in het cyclisch proces van onderwijsontwikkeling en u kunt hieraan uitvoerend leiding en begeleiding geven.

U stimuleert en ondersteunt leraren bij het uitvoering geven aan het onderwijsproces, op basis van ontwikkelingsgerichte coaching.

U geeft in dialoog met leraren vorm en inhoud aan verbetering van het onderwijsproces, vanuit kennis van effectieve onderwijsleerprocessen.

U heeft kennis van en inzicht in onderzoeksresultaten naar strategieën voor succesvolle onderwijsontwikkeling en kunt deze inzetten in de eigen praktijk.

 • Hogere orde denken:

U herkent mogelijke problemen of dilemma’s in een vroeg stadium, analyseert ze met behulp van onderzoeksresultaten op leerling- en schoolniveau en neemt stelling.

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding